Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 12.12.2023/Pykälä 109Hidastealoitteet 2023

 

YLKV 12.12.2023 § 109  

 

15/00.02.10.02/2023  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan projekti-insinööri Anna Ahtila, puh. 050 544 6427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 8.1.2013, että hidasteita ja mui­ta ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet käsitellään kerran vuo­des­sa hyväksytyn pisteytysjärjestelmän pohjalta. Hidaste-esityksiä vas­taan­ote­taan runsaasti, mistä syystä niiden tarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja mah­dol­lis­ta toteutusta ajatellen on käsiteltävä tasapuolisesti, suhteuttaen aloit­teet olemassa oleviin hidasteisiin, kohteiden liikennemääriin ja -jär­jes­te­lyi­hin, ajonopeuksien ylityksiin, sattuneisiin onnettomuuksiin ja käy­tet­­vis­sä oleviin määrärahoihin. Hidasteet voivat olla ajoradan korotuksia, ka­ven­nuk­sia, sivusiirtymiä tai näiden yhdistelmiä. Vaihtoehtoisia liikenteen rau­hoit­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä ovat ajoradan mutkittelu, bussien ajoratapysäkit, no­peus­näy­töt, kadunvarsipysäköinti sekä optinen kapeus (rakennukset, puu­is­tu­tuk­set, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit).

  

Kauniaisten kaupungin kuntatekniikka vastaanotti 10/2022 - 11/2023 kuusi aloitetta, joissa esitetään toteutettavaksi ajonopeutta hillitseviä jär­jes­te­ly­jä. Kaksi hidastealoitetta oli tehty ennen viime vuoden hidastealoitteiden käsittelyä, mutta kaupungin järjestelmävirheen takia nämä aloitteet päätyivät kuntatekniikalle vasta joulukuussa 2022.  Yhteenveto aloitteista on esityslistan oheismateriaalina.

 

Hidastealoitteiden käsittelyperiaatteet ja pisteytystaulukko ovat esityslistan oheis­ma­te­ri­aa­li­na.

 

11/2022 - 11/2023 aikana vastaanotetut aloitteet (yhteensä 6 kpl):

 

1.

Vanha Turuntie 17

2.

Dosentintie 2

3.

Teinikuja 1-3

4.

Bredantie

5.

Kauniaistentie 7

 

6.  Oppilaskodintie 3

 

 

Yhteenveto tarkastelusta ja esitettävistä jatkotoimenpiteistä:

  

Aikaisemmin käsiteltyjä ja pisteytettyjä kohteita on aloitteissa mukana. Vanha Turuntie 17 eli Siestankujan risteys on käsitelty vuonna 2014 ja 2019 ja Bredantien eri kohteita on käsitelty vuosina 2021, 2020, 2019, 2017 ja 2015.

 

Pisteytysjärjestelmän mukaisesti yli 45 pistettä saava kohde otetaan jat­ko­tar­kas­te­luun, jossa arvioidaan kohteeseen sopiva hidastetyyppi ja laa­di­taan sen kustannusarvio. Yli 35 pistettä saavan kohteen jatkotarkastelu arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

Nykyinen pisteytysjärjestelmä ei kuitenkaan huomioi jo rakennettuja hi­das­tei­ta kohteen läheisyydessä ja lisäksi tulisi pisteytyksen yhteydessä tar­kis­taa maaperän soveltuvuus hidasteiden rakentamiseen.

 

Kohteista ja tapahtuneista lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta vuosina 2019-10/2023 on esitetty tarkentavaa kartta- ja ku­va­ma­te­ri­aa­lia oheismateriaalissa.

 

1.

Vanha Turuntie 17 (40 pistettä)

 

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät, asiantuntija-arvio KAVL (ajon./vrk): 900
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 30-35 km/h.

 

Vanha Turuntie 17 kohdalla Siestankujan risteyksen suojatien kohtaa on kuvailtu näkemältään heikoksi varsinkin pimeään aikaan ja alueelle on toivottu parannettavan suojatien turvallisuutta, esimerkikisi asentamalla suojatien varoitusvalot. Aloitteen mukaan lasten määrä on lisääntynyt Sailonkujalla ja he ovat toistuvasti väistelleet pysähtymättä jättäviä autoja.

 

Vanha Turuntie on alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä on n. 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Tie johtaa Turuntielle (tie 110) ja Sailonkujan risteyksestä alkava Asematie johtaa kohti Kauniaisten keskustaa. Ympäristössä on suurimmilta osin omakotitaloasutusta. Vanhan Turuntien kyseisellä kohdalla on pääosin pientaloasutusta ja vain kadun toisella reunalla on jalkakäytävä ja polkupyöräyhteys. Siestankujan kohdalla on Vanhalla Turuntiellä suojatie, jonka kohdalla on tietä hieman kavennettu, mikä on yksi liikennettä hidastava keino.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 44 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohteen eteneminen jatkotarkasteluun arvioidaan tapauskohtaisesti. 

 

Kuntatekniikka esittää, että suojatien edessä olevaa pensaikkoa siistitään. Läpiajoliikenteen hillitsemiseksi tulevaisuudessa kuntatekniikka nojautuu Espoon voimassa olevaan katusuunnitelmaan. Läpiajoliikenteen kieltäminen tulee tehdä Espoon kanssa yhteistyössä. Tilanne on se, että asia ei vielä ole ollut Espoolle ajankohtainen. Espoon katusuunnitelmassa välillä Siestankuja- Turuntie katkaistaan ajoyhteys Turuntieltä ja Vanha Turuntie päättyy autojen kääntymisalueeseen.

 

2.

Dosentintie 2 ( 20 pis­tet­tä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät, asiantuntija-arvio KAVL (ajon./vrk): 700
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio 20-35 km/h

 

Dosentintien aloite on tullut yhdessä Oppilaskodintien aloitteen kanssa. Aloitteessa esitetään, että Dosentintielle tarvittaisiin hidaste Kavallintieltä alkavaan mäkeen. Aloitteessa todetaan, että Dosentintiellä on hidaste Kandidaatintien päässä ja tämä hidaste ei hillitse Kavallintieltä ylämäkeen tulevia ajoneuvoja.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 20 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde ei etene jatkotarkasteluun. 

 

3.

Teinikuja 1-3 ( 42 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät asiantuntija-arvio, KAVL (ajon./vrk): 400
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio 25-40 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan Teinikujan liikenneturvallisuuden parantamista asentamalla hidaste Teinikujalle ennen Kavallintietä. Aloitteessa esitetään myös Teinikujan päähän väistämisvelvollisuuden tai pakollisen pysähtymisen liikennemerkin asentamista. Aloitteen tekijä kokee, että Teinikujalla olevassa mäessä ajonopeudet kasvavat suuriksi ja osa Teinikujalta tulevista kuljettajista käyttävät hyväksi etuajo-oikeuttaan ja ajavat ylinopeutta risteykseen.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 42 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohteen eteneminen jatkotarkasteluun arvioidaan tapauskohtaisesti.  Teinikuja on tonttikatu, jonka päässä on Svenska Skolcentrum ja Bio Grani. Kavallintien tasa-arvoiset risteykset perustuvat tasa-arvoisten risteyksien liikennettä rauhoittavaan vaikutukseen. Teinikujalle väistämisvelvollisuuden asentaminen voisi johtaa Kavallintien ajonopeuksien kasvuun.

 

Kuntatekniikka esittää, että kohdetta tarkastellaan hidasteiden ja väistämisvelvollisuuden muutoksen osalta uudestaan vireillä olevan Teinikuja 2 asemakaavamuutoksen valmistuttua. Kuntatekniikka lisäksi esittää, että alueelle lisätään ”Lapsia” -liikennemerkkejä herättämään ajoneuvolla ajavien huomiota alueella liikkuviin oppilaisiin.

 

 

4.

Bredantie (44 pistettä)

 

 • Onnettomuudet:  ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät, KAVL (ajon./vrk): 2800,
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 35-45 km/h.

 

 

Aloitteessa esitetään Bedantien nopeusrajoituksen alentamista siten, että uusi nopeusajoitus olisi 30 km/h. Samassa aloitteessa toivotaan tehtäväksi laajasti liikenteen määrää ja ajonopeutta hillitseviä toimenpiteitä vilkkaan läpiajoliikenteen vuoksi.

 

Bredantien hidastealoite sai pisteytyksessä 44 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohteen eteneminen jatkotarkasteluun arvioidaan tapauskohtaisesti. 

 

Liikennemäärät ovat hieman kasvaneet Bredantiellä viimeisten vuosien aikana, vuonna 2018 KAVL on ollut 2700 ja vuonna 2022 2800. Bredantien varrella on paljon erityiskohteita, mm. Villa Breda ja päiväkoti. Bredantie on yksi Kauniaisten pääteistä ja on pääreitti Koivuhovin ja Espoon keskuksen suuntaan. Kadun nopeuden laskeminen olisi liikenneturvallisuuden näkökulmasta toivottavaa, mutta Bredantien rooli katujärjestelmässä on kuitenkin keskeinen, mikä ei puolla nopeusrajoituksen alentamista.

 

5.

Kauniaistentie 7 ( 30 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät, KAVL (ajon./vrk): 9100
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet, asiantuntija-arvio: 20-30km/h

 

 

Kauniaistentien hidastealoitteessa esitetään Kauniaistentien, Kirkkotien ja Thurmanin puistotien kiertoliittymän jokaiselle liittyvälle tielle hidastetta ennen kiertoliittymään ajoa. Aloitteessa esitetään, että kiertoliittymään tullaan hidastamatta vauhtia, mikä heikentää muiden mahdollisuutta reagoida ajoneuvoon. Aloitteessa myös tuodaan esille, että kiertoliittymän keskustan kesäkukkaistutukset ovat liian korkeita ja peittävät näkyvyyttä liiaksi.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 30 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde ei etene jatkotarkasteluun.

 

Kuntatekniikka on aloitteen johdosta pyytänyt kesäkkien 2024 toimittajalta kiertoliittymän keskustan kesäkukista hieman matalampaa lajiketta.

 

6.

Oppilaskodintie 5 ( 48 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: 1 tilastoitu onnettomuus
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): ei laskentatietoja, asian­tun­ti­ja-ar­vio < 600 ajon/vrk.
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet: asiantuntija-arvio 25-35 km/h.

 

Aloitteessa toivotaan  hidastetta Oppilaskodintien ja Eteläisen Suotien risteykseen Oppilaskodintien ylittävän suojatien eteen Asematien puolelle. Suojatien edessä on hidaste Pohjoisen Suotien puolella. Aloitteessa esitetään, että ajoneuvot tulevat ylinopetta Asematien suunnasta alamäkeä pitkin ja hidastavat vasta suojatien jälkeiselle hidasteelle. Aloitteen tekijän mukaan ajo­no­peu­det ovat suuria, vaikka koulu on lähellä ja alueella liikkuu paljon lapsia.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 48 pistettä, mikä tarkoittaa, että kohde etenee jatkokäsittelyyn.

 

Oppilaskodintie on alueellinen kokoojakatu, joka päättyy Granhultsskolanille ja jonka varrella on kaupungin rakennuskonttori sekä varikko. Alueella on näiden lisäksi pientaloasutusta ja yksi kerrostalo. Oppilaskodintiellä on jalkakäytävä ja polkupyöräväylä vain toisella puolella. Palloiluhallin pysäköintialueen ja Granhultsskolanin välissä Oppilaskodintie on sekaliikenneväylä eli jalkakäytävä ja polkupyöräväylä puuttuu.

 

Eteläisen Suotien suunnasta tulevat pyöräilijät ja jalankulkijat ylittävät Oppilaskodintien aloitteessa mainittua suojatietä pitkin. Suojatien kohdalla jalkakäytävät ja polkupyöräväylät ovat samassa tasossa ajoradan kanssa. Eteläisen Suokujan puolella suojatie päättyy  kyseisen kujan ajoradan viereen. Suojatien muuttaminen korotetuksi suojatieksi edellyttäisi suojatielle johtavien jalkakäytävien ja polkupyöräväylien pientä korottamista. Tarkka korottamisen määrä saadaan selville rakennussuunnitelmalla. Korotettu suojatie korvaisi vanhan hidasteen ja tämän myötä hidastava vaikutus saataisiin molempiin suuntiin. Toista hidastetta ei voi asentaa Asematien puoleiselle puolelle suojatietä, koska hidaste tulisi tällöin risteykseen. Hidaste olisi asennettava risteyksen toiselle puolelle, jolloin hidasteen teho suojatiehen nähden vähenisi ja haitta kunnossapidolle kasvaisi.

 

Kuntatekniikka esittää, että suojatien eteen asennetaan heijastintolpat sekä selvitetään Oppilaskodintien suojatien korottamisen kustannusta ja mahdollisuutta. Olettaen, että korotetun suojatien rakentaminen on mahdollista ja kustannustehokasta, tullaan suojatie korottamaan ja nykyinen hidaste purkamaan. Jos korotettu suojatie ei ole mahdollinen, kuntatekniikka selvittää Oppilaskodin liikennettä laajemmin ja tämän perusteella tekee liikenteenohjaukseen muutoksia.

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta merkitsee vuoden 2023 hidastealoitteet käsitellyiksi ja päättää, että vuoden 2023 hidastealoitteiden johdosta ryhdytään kuntatekniikan esitysten mukaisiin toimenpiteisiin.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Oheismateriaali_Kaava ja kuvamateriaali

Oheismateriaali_Käsittelyperiaatteet ja pistetystaulukko

Oheismateriaali_Aloitteet

 

Jakelu:

Aloitteen tekijät