Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 18.12.2023/Pykälä 73Vuoden 2024 talousarvioehdotus ja vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2024–2028 investointisuunnitelmaehdotus

 

KV 18.12.2023 § 73  

 

293/02.02.00.00/2023  

 

Lisätiedot:

talousjohtaja Mikael Boström, puh. 050 377 1228

laskentasuunnittelija Pauliina Aurala, puh. 050 411 1428

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Samanaikaisesti valtuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarvio on samalla suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Taloussuunnitelman ja talousarvion valmistelusta vastaa kaupunginhallitus. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä tulee myös hyväksyä kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Kaupunginhallitus antoi 29.5.2023 valiokunnille talousarvion laadintaohjeet, joissa linjattiin taloussuunnitelman valmistelua seuraavasti:

 

Toimialat laativat talousarvion valmistelun yhteydessä henkilöstömitoituksen kehitystä koskevan arvion (henkilöstösuunnitelman) suunnittelukaudelle ml. mahdollisten eläköitymisten vaikutukset mitoitukseen.

 

Taloussuunnitelman yhteydessä laaditaan investointiohjelma vuosille 2024–2028. Investointiohjelmaa tullaan tarkastelemaan erikseen.

 

Talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy myös kaupungin kehittämisstrategian, joka perustuu valtuuston 25.4.2022 hyväksymään Kauniaisten kaupunkistrategiaan vuosille 2023–2030. Vuosittaiset mitattavat tavoitteet asetetaan kunkin vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toimialat työstävät ja tarkentavat talousarviovuoden tavoitteitaan em. pohjalta.

 

Käyttötalouden osalta on laadittu toimialakohtaiset kehykset. Luvuissa on huomioitu ruoka- ja puhdistuspalveluiden siirtyminen yleishallinnosta yhdyskuntatoimeen.

 

Kehysvalmistelun lähtökohtana on käytetty vuoden 2022 talousarviota. Toimialat ovat tuoneet esille muutostarpeet verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Lisäykset vuoden 2023 kustannuksissa ovat pääosin sivistystoimessa (n. 1,7 miljoonaa euroa). Sivistystoimen suurimmat lisäykset tulevat varhaiskasvatuksesta (n. 659 000 euroa), suomenkielisestä opetustoimesta (n. 503 000 euroa), ruotsinkielisestä opetustoimesta (n. 159 000 euroa) sekä kulttuuri- ja vapaa-ajasta (n. 350 000). Kulttuuri- ja vapaa-ajan lisäys tulee pääosin sisäisistä vuokrista (nuorisotalo 320 000 euroa). Muilla lisäykset koostuvat useista eri asiasta. Erityisenä painopisteenä on ollut suomenkielinen opetustoimi ja siellä erityisesti perusopetus, johon kohdistetaan lisäresursseja.

 

Lisäykset vuoden 2024 kustannuksissa ovat sivistystoimessa ja yhdyskuntatoimessa. Sivistystoimen suurimmat lisäykset kustannuksissa tulevat varhaiskasvatuksesta (180 600 euroa), suomenkielisestä opetustoimesta (175 000 euroa) ja ruotsinkielisestä opetustoimesta (111 000 euroa). Lisäykset koostuvat useista eri asiasta.

 

Yhdyskuntatoimen suurimmat lisäykset kustannuksissa tulevat HSL:n kuntaosuuden kasvusta (200 000 euroa) sekä ruoka- ja puhdistuspalveluiden raaka-aineiden sekä puhdistusaineiden hintojennoususta (145 000 euroa).

 

Tulopuolen suurimmat muutokset tulevat maaomaisuuden myynneistä (yhdyskuntatoimessa), jotka pienevät merkittävästi vuoden 2023 talousarviosta (1 238 375 euroa) kun kaupungintalon alue ei toteudu.

 

Palkankorotukset on huomioitu kehysvalmistelussa siten että muutos vuoden 2023 talousarviosta on lisätty vuoden 2024 palkkakustannusten päälle.

 

Jotta kaupungin talous voisi taas pidemmällä aikavälillä saavuttaa tasapainotilan, on syksyn 2023 aikana syytä laatia monivuotinen tasapainottamisohjelma. Tasapainottamisohjelmassa linjataan toimenpiteet ja aikataulu, joiden pohjalta talouden tasapaino ja rakenteellisen tuloksen olalta +-0-taso taas saavutetaan.

 

Valiokunnat ovat hyväksyneet talousarvioesityksensä syksyn aikana.

 

Talous heikkenee merkittävästi vuonna 2024. Niin toimintakate kuin vuosikate on selvästi heikompia kuin vuoden 2023 talousarviossa. Tilikauden 2024 tulos on reilusti alijäämäinen.

 

Vuonna 2024 kaupungin verotulot pienevät verrattuna vuoteen 2023. Tämä johtuu siitä, että verotulot laahaavat hieman perässä ja vuonna 2023 tilitetään vielä jonkin verran verotuloja vuoden 2022 korkeammalla veroprosentilla. Talousarvion verotuloarvio perustuu Kuntaliiton arvioon.

 

Valtionosuudet perustuvat Valtionvarainministeriön ennakollisiin valtionosuuslaskelmiin vuodelle 2024. Valtionosuudet sisältävät verotulomenetysten korvauksia. Lopulliset päätökset vuoden 2024 valtionosuudesta tehdään aivan vuoden 2023 lopussa.

 

Vuoden 2024 investointimenot ovat 16,7 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit ovat Kaupunkirata (6,4 milj. euroa) sekä pyöräilyväylä Baana (2,9 milj. euroa).

 

Kaupungihallitus käsitteli talousarvioehdotusta 27.11.2023. Osana talousarvioehdotusten käsittelyä kaupunginhallitus käsitteli myös joukon säästöehdotuksia, joista kaupunginhallitus hyväksyi noin 1,8 miljoonan euron pysyvät säästöt, noin 255 000 euron kertasäästöt ja noin 4,6 miljoonan euron kertatulot sisällytettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään talousarvioehdotukseen. Todettakoon, että kaikki säästöt ja kertatulot eivät toteudu vuoden 2024 aikana, erityisesti tämä koskee kertatuloja, jotka pääosin toteutuvat vasta vuonna 2025 tai myöhemmin. Kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 206 hyväksymät muutokset ja säästöehdotukset ovat oheismateriaalina.

 

Talousarvioehdotus on liitteenä 1.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2024, taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 sekä vuosien 2024-2028 investointisuunnitelman.

……….

 

Kokouksen alussa valtuuston yksimielisesti hyväksymän puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti tämä asia käsiteltiin kokouksessa viimeisenä asiana.

 

Keskustelun aluksi valtuutettu Fredrik Waselius piti RKP:n, valtuutettu Satu Mollgren Kokoomuksen ja Suvi Kiesiläinen Vihreiden ryhmäpuheenvuoron. Merkittiin myös, että käydyn keskustelun lopuksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veronica Rehn-Kivi piti puheenvuoron kaupunginhallituksen puolesta.

 

Talousjohtaja Mikael Boström ja kaupunginjohtaja Christoffer Masar selostivat asiaa.

 

Kaupunginjohtaja teki kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 169 tekemän päätöksen mukaisen lisäyksen esityslistan liitteenä olevaan talousarvioehdotukseen. Lisäys koski sivistystoimen vuoden 2024 strategisia toimenpiteitä sisältävää taulukkoa talousarviokirjan sivulla 67, kohta 3.1. Strateginen tavoite: Kokonaisvaltainen hyvinvointi / Strateginen toimenpide: Saavutettavat ja tasapuoliset palvelut / Toimenpiteen mittari 2, mittayksikkö ja kuvaus, lisäys: "Muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien huoltajien osallistumisaste vanhempainiltoihin ja huoltajille suunnattuihin koulujen ja varhaiskasvatuksen järjestämiin tapahtumiin (%)". Toimenpiteen tämän mittarin seurannan organisaatiotaso: SOVV ja SUUS.

 

Näin ollen valtuutettu Suvi Kiesiläinen veti pois samansisältöisen vastaehdotuksensa (9.1).

 

Tehdyt vastaesitykset ja toivomusponsi

 

Puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti keskustelu käytiin talousarvioehdotuksen lukuja systemaattisesti edeten. Keskustelun kuluessa valtuutetut tekivät alla selostetut vastaesitykset. Numerot viittaavat sähköisen kokousjärjestelmän numerointiin (9.2–9.22). Vastaesitys nro 9.11 oli poistettu ennen käsittelyä.

 

Talousarvioehdotuksen sivut 7–13, Kauniaisten strategia

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Ant-Wuorinen, Tuohioja, Pesonen, Palojoki, Wahlstedt, Häyrinen-Immonen, Tupamäki ja Lehmuskoski kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.2 Lisäys sivulle 11 (Mollgren Satu)

 

Sivulle 11 Lisätään strateginen mittari, mittayksikkö ja kuvaus 2 ”Tunnistetaan ja kuvataan tukipalveluiden pääprosessit” jälkeen teksti ”ja optimaalinen organisaatio- sekä tuki- ja hallintopalvelurakenne”.

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Villa, Pesonen, Palojoki, Ant-Wuorinen, Tuohioja, Wahlstedt ja Tupamäki kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.3 Toinen lisäys sivulle 11 (Mollgren Satu)

 

s. 11 Lisätään tavoitteeseen 1.1 strateginen toimenpide ”Selvitetään sote-kiinteistöjen/toimitilojen omistusjärjestelyt ja tahtotila”.

 

Talousarvioehdotuksen sivut 65–72, Sivistystoimi

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Wahlstedt, Tuohioja, Rintamäki-Ovaska, Kiesiläinen, Nuutinen, Kauppila, Ant-Wuorinen, Pesonen ja Tupamäki kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.4 Lisäys sivulle 67 (Mollgren Satu)

 

s. 67 Selkeytetään tavoitteen 3.3 strategiset toimenpiteet omiksi kohdikseen, lisätään seurannan organisaatiotasoksi myös KH ja Lisätään toimeenpiteen mittareihin ”Oppilaskohtaisen budjetoinnin periaatteet ohjaavat opetuksen talouskehystyötä”.

 

Talousarvioehdotuksen sivut 74–77, Varhaiskasvatus

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Tuohioja, Palojoki, Tupamäki, Wahlstedt ja Kiesiläinen kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.5 Yksityisen hoidon tuen kuntalisä s.76 (Mollgren Satu)

 

s. 76 Poistetaan ilman vaikutusarviota valiokuntakäsittelyjen jälkeen lisätty kohta: ”Yksityisen hoidon tuen kuntalisä poistetaan muilta hoitomuodoilta kuin päiväkotihoidolta. (säästö)” Ja lisätään varhaiskasvatuksen määrärahoihin ehdotettu summa 8000 euroa.

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Rintamäki-Ovaska, Kiesiläinen, Nuutinen, Palojoki, Tupamäki, Wahlstedt, L. Waselius ja Tuohioja kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.6 Kotihoidon tuen kuntalisä s. 76 (Mollgren Satu)

 

s. 76 Muutetaan ilman vaikutusarviota valiokuntakäsittelyjen jälkeen lisätty kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttamista ehdottava kohta muotoon ”Kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 1.8.2024 alkaen vain perheen nuorimmasta alle 1,5-vuotiaasta lapsesta 160euroa/kk.” Ja lisätään varhaiskasvatuksen budjettiin 20000 euroa.

 

Valtuutettu Nina Colliander-Nyman teki valtuutettujen Stolt, Löfstedt-Söderholm, Hammarberg, Sederholm ja Häyrinen-Immonen kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen (josta sähköiseen äänestysjärjestelmään merkitsemästään poiketen poisti virheellisenä vuositason säästösumman 43 440 euroa):

 

9.16 Kotihoidon tuen kuntalisä s 76 (Colliander-Nyman Nina)

 

Poistetaan: ”Kotihoidon tuen kuntalisän lakkauttaminen 1.8.2024 alkaen, säästö yhteensä 60 000 euroa (1.8.-31.12.2024, 5 kk).”

Uusi teksti: ”Kotihoidon tuen kuntalisän vähentäminen 160 euroon 1.8.2024 alkaen.”

 

Valtuutettu Jessica Lerche teki valtuutettujen Löfstedt-Söderholm, Colliander-Nyman, Vaenerberg ja Sederholm kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.8 Lisäys varhaiskasvatukseen. Lisäys sivulle 76, otsikon ”Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2024 ovat” alle, kohtaan ”Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen...” (Lerche Jessica)

 

sivu 76 (otsikolla merkittävimmat toimenpiteet, neljäs viimeinen ranskalainen viiva): Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen ja kielen kehityksen tukemiseen. LISÄYS: Erityisesti painotetaan huomion kiinnittämistä ruotsinkieliseen kotoutumiseen ja sen edistämiseen.

 

Valtuutettu Suvi Kiesiläinen teki valtuutettujen Stolt, Sederholm, L. Waselius, Lerche, Rintamäki-Ovaska, Nuutinen, Häyrinen-Immonen, Ant-Wuorinen, Wahlstedt, Pesonen, Westermarck ja Colliander-Nyman kannattamana seuraavanlaisen muutosesityksen:

 

9.17 Avoimen perhetoiminnan sijoittaminen / muutos (Kiesiläinen Suvi)

 

Poistetaan sivun 76 yläreunan tekstistä "varhaiskasvatuksen palveluverkostoon" ja lisätään "muihin tiloihin" eli uusi muoto on --> "Avoimen perhetoiminnan sijoittumista muihin tiloihin tarkastellaan suunnittelukaudella"

 

Valtuutettu Suvi Kiesiläinen teki seuraavanlaisen muutosesityksen:

 

9.20 s. 76 poistetaan "ja puistokujan puolikkaan" (Kiesiläinen Suvi)

 

S. 76 poistetaan teksistä "ja puistokujan puolikkaan" kohdasta sisäisten vuokrien säästö.

 

Vastaesitys raukesi kannatuksen puutteessa.

 

Talousarvioehdotuksen sivut 78–85, Suomenkielinen opetus ja ruotsinkielinen opetus

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Rintamäki-Ovaska, Nuutinen, Kiesiläinen, L. Waselius, Pesonen, Tuohioja, Kauppila, Häyrinen-Immonen, Wahlstedt ja Palojoki seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.7 Lisäys suomenkieliseen perusopetukseen (Mollgren Satu)

 

s. 78 Lisätään suomenkieliseen perusopetukseen 21000 euroa toista perusopetuksen resurssiopettajaa varten, ja muutetaan tekstit sivuilla 79, 81 ja 95 sen mukaisesti.

 

Valtuutettu Susanna Westermarck teki valtuutettujen Lerche, Hammarberg, Colliander-Nyman, Löfstedt-Söderholm, Stolt, L. Waselius, Palojoki, Pesonen, Nuutinen, Tuohioja, Kiesiläinen, Wahlstedt, Ant-Wuorinen, Sederholm ja Stenberg kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.12 Lisäys sivuille 80 ja 84, otsikon ”Toiminnan painopistealueet vuodelle 2024” alla olevan kohdan ”Henkinen ja fyysinen hyvinvointi” toinen pallo voitaisiin muuttaa seuraavasti: (Westermarck Susanna)

 

Kiusaamisen vastaisen ohjelman toteuttaminen Kauniaisissa (14 kiusaamisen vastaista toimenpidettä). Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelman tulosseurantaan sekä sen varmistamiseen, että kiusaaminen aina loppuu.

 

Valtuutettu Satu Mollgren teki valtuutettujen Kauppila ja Miettinen kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.18 Perusopetuksen luokkien kokorajat (Mollgren Satu)

 

s. 80 ja 83 Muutetaan luokkien kokorajoja koskeva teksti muotoon: ”Perusopetuksen luokkia muodostettaessa luovutaan tiukoista jakorajoista, samalla huomioiden s2-oppilaat ja tuen tarve.”

 

Valtuutettu Nina Colliander-Nyman teki valtuutettujen Lerche, Stolt, Westermarck, Hammarberg, Sederholm, Löfstedt-Söderholm ja Miettinen kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.14 Luokkien kokorajat s 83 (Colliander-Nyman Nina)

 

Poisto s 83: "Perusopetuksen luokkien kokorajat muutetaan 20-21 oppilaasta 21-25 oppilaaseen. Ei säästöjä vuonna 2024."

 

Talousarvioehdotuksen sivut 86–90, Hyvinvointipalvelut

 

Valtuutettu Jessica Lerche teki valtuutettujen Vaenerberg, Palojoki, L. Waselius, Tuohioja, Nuutinen, Wahlstedt, Häyrinen-Immonen, Löfstedt-Söderholm ja Westermarck kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.9 Lisäys kohta s. 86 toiminta (Lerche Jessica)

 

Kiinnitetään vanhempien huomio kaikissa kanavissa (nuorisotyö, koulut, internet, Kaunis Grani) riskeihin, jotka aiheutuvat siitä, että aikuiset antavat päihteitä alaikäisille nuorille, kuten tarjoavat ja ostavat alkoholia alaikäisille lapsilleen.

 

Valtuutettu Jessica Lerche teki valtuutettujen Vaenerberg, Hammarberg, Colliander-Nyman, Löfstedt-Söderholm, Stolt, Palojoki, Sederholm, Nuutinen, Pesonen, Häyrinen-Immonen, Westermarck ja Kiesiläinen kannattamana seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.10 Lisäys s. 88 nuorisopalvelut (Lerche Jessica)

 

Turvataan edelleen varhaisen puuttumisen työ rikollisuudessa ja nuorisorikollisuudessa (mm. ankkuritoiminnan avulla).

 

Valtuutettu Mikko J. Salminen teki valtuutettujen Rintamäki-Ovaska, Palojoki, Tuohioja, Wahlstedt, Kauppila, Pesonen, L. Waselius ja Mollgren seuraavansisältöisen vastaesityksen:

 

9.13 Tilavarausjärjestelmän itsepalvelukäyttö (Salminen Mikko J.)

 

s. 86 Lisätään kohtaan "Toiminta" alikohta ”Sähköisen tilavarausjärjestelmän laajentaminen itsepalvelun ja automaattisen maksamiseen.” Poistetaan vastaavasti s. 87 "Investoinnit" kohdasta "Sähköisen tilavarausjärjestelmän hankinta koskien kaikkia kaupungin vuokrattavia tiloja."

 

Valtuutettu Taisto Miettinen teki valtuutettujen Huttunen, Wahlstedt ja Ala-Reinikka kannattamana seuraavanlaisen muutosesityksen:

 

9.21 Avustus Suomen Kansallisooppera s. 89 (Miettinen Taisto)

 

Selvitetään Suomen Kansallisoopperan avustuksen lakkauttamista.

 

Valtuutettu Jarkko Huttunen teki valtuutettujen Miettinen, Palojoki ja Lerche kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.19 Selvitetään jäähallin myyntiä (Huttunen Jarkko)

 

Jäähalli on erittäin energiaa tuhlaava laitos ja kallis ylläpidettävä. s. 87 investoinnit.

 

Valtuutettu Pauli Tuohioja teki valtuutettu Tupamäen kannattamana seuraavanlaisen vastaesityksen:

 

9.22 Art House tuki Bio Granille palautetaan budjettiin (Tuohioja Pauli)

 

Kulttuuriteko säilyttää tämä tuki.

 

Valtuutettu Sami Villa teki valtuutettujen Nuutinen ja Mollgren kannattaman seuraavansisältösen ponnen:

 

9.15 Ponsi (Villa Sami)

 

Valtuusto toivoo, että toteutusedellytysten täyttyessä, Torpantien liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta pyritään aikaistamaan vuodelle 2024.

 

Yksimielisesti hyväksytyt vastaesitykset

 

Puheenjohtajan ehdotuksesta talousarvioon tehdyt vastaehdotukset käytiin uudelleen läpi talousarvioehdotuksen mukaisessa järjestyksessä.

 

Vastaesitykset 9.3, 9.9, 9.10, 9.12, 9.13 ja ponsi 9.15 hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Jessica Lerche muutti vastaesitystään 9.8 seuraavansisältöiseksi:

 

9.8 Lisäys varhaiskasvatukseen. Lisäys sivulle 76, otsikon ”Merkittävimmät toimenpiteet vuonna 2024 ovat” alle, kohtaan ”Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen...” (Lerche Jessica)

 

sivu 76 (otsikolla merkittävimmat toimenpiteet, neljäs viimeinen ranskalainen viiva): Varmistetaan riittävät resurssit ulkomaalaistaustaisten lasten integroitumiseen ja kielen kehityksen tukemiseen. LISÄYS: -- Painotetaan huomion kiinnittämistä myös ruotsinkieliseen kotoutumiseen ja sen edistämiseen.

 

Muutettu vastaesitys 9.8 hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Suoritetut äänestykset

 

Lopuista vastaesityksistä 9.2, 9.4, 9.5, 9.6, 9.16, 9.17, 9.7, 9.14, 9.18, 9.21, 9.19 ja 9.22 ei päästy yksimielisyyteen, vaan niistä suoritettiin äänestykset.

 

Puheenjohtajan äänestysesitykset kussakin äänestyksessä hyväksyttiin yksimielisesti. Samaa määrärahaa (vastaesitykset 9.6 ja 9.16) koskevassa 4. äänestyksessä puheenjohtajan esittämä äänestysjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. Vastaesityksen 9.16 hyväksymisen jälkeen ei äänestetty vastaesityksestä 9.6, koska vastaesityksen 9.16 hyväksytty määräraha oli suurempi kuin vastaesityksen 9.6 määräraha.

 

Äänestykset, valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen sekä tulokset ilmenevät pöytäkirjan liitteenä 2 olevasta sähköisen kokousjärjestelmän äänestysraportista.

 

Hyväksytyt vastaesitykset ovat liitteessä 3.

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi pöytäkirjan liitteessä 3 mainituilla muutoksilla kaupunginhallituksen talousarvioehdotuksen vuodelle 2024, taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä vuosien 2024–2028 investointisuunnitelman.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavansisältöisen ponnen:

Valtuusto toivoo, että toteutusedellytysten täyttyessä, Torpantien liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävää hanketta pyritään aikaistamaan vuodelle 2024.

 

Liitteet:

Liite 1. Talousarvioehdotus 2024

Liite 2. Äänestysraportti

Liite 3. Valtuuston 18.12.2023 hyväksymät muutokset talousarvioehdotukseen

 

Oheismateriaali:

Kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 206 hyväksymät muutokset talousarviokirjaan 2024

Kaupunginhallituksen 27.11.2023 § 206 hyväksymät säästöehdotukset