Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 13.09.2022/Pykälä 84

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Energiansäästötoimenpiteet kaupungin kiinteistöissä ja muussa toiminnassa

 

YLKV 13.09.2022 § 84  

 

589/10.03.02.03/2022  

Lisätiedot:

rakennuttajapäällikkö Tomi Salminen, puh. 050 411 5905

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Taustaa

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut jo valmiiksi koholla olleiden energiahyödykkeiden hintoja ja kiihdyttänyt siten inflaatiota. Markkinahintojen ennusteiden perusteella energiahyödykkeiden hinnat pysyvät korkeina ensi vuoden kevääseen, mutta laskevat sen jälkeen. Tulevan talven aikana on mahdollista myös, että energiahyödykkeistä on pulaa ja pahimmassa tapauksessa niiden kulutusta joudutaan säännöstelemään. Näistä syistä kaikkien on pohdittava mahdollisuuksia energiankulutuksen vähentämiseen.

 

Merkittävin osa kaupungin energiankulutuksesta aiheutuu kiinteistöjen lämmityksestä, niiden ilmanvaihdosta sekä yksiköiden toiminnassaan käyttämästä sähköstä. Näin ollen näihin tekijöihin kohdistuvat myös suurimmat säästöpotentiaalit. Kaupungin tilakeskus vastaa kaupungin energianhankinnasta ja -sopimuksista sekä kiinteistöjen energiankulutuksen seurannasta, joten tilakeskus on valmistellut listauksen erityisesti kiinteistöihin kohdistuvista säästötoimenpiteistä vaikutuksineen. Muullakin kulutussähkön käytön vähentämisellä yksiköiden toiminnassa on merkitystä, joten näistä toivotaan listaukseen täydennystä muilta valiokunnilta. Lisäksi koko kaupunkiorganisaatiossa on syytä ottaa jokapäiväisissä toiminnoissa ja omassa sähkönkulutuksessa huomioon säästäväisyys. Tästä informoidaan mm. esihenkilöfoorumissa ja ympäristötoimi järjestää työyksiköihin sparrausta.

 

Kauniaisten kaupungin energiankulutuksesta ja -hankinnasta

 

Kaupungin kiinteistöjen energian kokonaiskulutus ja -kustannukset vuonna 2021 toteutuneen mukaisina ovat seuraavat:

 

Sähkö 9 299,4 MWh

Kaukolämpö 14 972,3 MWh

 

Sähkö 876 040 euroa (sähkönmyynnin osuus n. 60% ja siirtomaksut n. 40%)

Kaukolämpö 947 472 euroa

 

Kaukolämmön hinta nousi 1.7.2022 keskimäärin 15,7%, joka tarkoittaa Kauniaisten kulutuksella noin 150 t€ vuodessa. Muista korotuksista Fortum ei ole tiedottanut, mutta esimerkiksi Helen on 31.8.2022 ilmoittanut huomattavista kaukolämmön hinnankorotuksista. Helenin mukaan kustannuspaine kohdistuu nimenomaan kaukolämmön energiamaksuun, joka koostuu raaka-aineiden hinnoista, energiaveroista, päästöoikeuksista ja sähkönkulutuksesta. Tilanne huomioiden on syytä varautua kaukolämmön hinnan korotuksiin myös Kauniaisissa. Kaukolämmön tulevia korotuksia on Fortumilta tiedusteltu, mutta niitä ei ole saatu.

 

Kauniaisten kaupungin sähköenergian hankintaa hoitaa Hansel (entinen Kuntahankinnat). Suurin osa kaupungin ostamasta sähköstä hankitaan hyvissä ajoin, jolloin hinnat ovat ainakin toistaiseksi olleet edullisempia. Tulevan syksyn, talven ja kevään sähkön hinnoista on ns. suojattu 64-88%. Loput lukitaan normaalisti lähempänä hankintahetkeä. Kauniaisissa sähkön myyntihinta vuonna 2023 on nousemassa 30-50%, jos verrataan vuoden 2021 tasoon. 

 

Vuoden 2023 talousarviossa on energiakustannuksiin huomioitu 30% korotus. Se on realistinen, mikäli kulutusta vähennetään. Tavoite energiankulutuksen vähentämiselle on 1850 MWh (sähkö) sekä 3000 MWh (lämpö) ja euromääräisesti ilmaistuna 450 t€ euroa, jotta +30% määrärahavaraus energiakustannuksiin on riittävä. Koko yhteiskunnan energiahuollon kannalta olisi tärkeää laskea kokonaiskulutusta, jolloin energian riittävyys pystytään turvaamaan ja hintataso saataisiin pidettyä kohtuullisempana.

 

Kauniaisten kaupungin kiinteistöissä on tehty pitkäjänteisesti energiansäästöön tähtääviä toimenpiteitä ja perusasiat ovat kunnossa. Vallitsevassa tilanteessa tarvitaan lisäksi toimenpiteitä, joilla aikaansaadaan merkittävää säästöä, mutta joilla voi olla vaikutusta tilojen käyttöön ja muutenkin yksiköiden toimintaan.  

 

Mahdollisia säästökohteita ja niiden säästöpotentiaalia

Tilakeskuksen selvitystyön tuloksena on esitetty kymmenen toimenpide-ehdotusta, joilla kaupunki voi omissa kiinteistöissään säästää energiaa. Arviot on tehty karkealla tasolla ja niiden tarkoitus on havainnollistaa oikea suuruusluokka. Esitettyjen toimenpiteiden lisäksi tehdään pienempiä energiansäästöön liittyviä toimenpiteitä osana normaalia toimintaa.

Merkittävin yksittäinen toimenpide-ehdotus on kiinteistöjen koneellisen ilmanvaihdon sulkeminen yön ajaksi.

Kuntien sisäilmaverkosto on laatinut vuonna 2019 ohjeistuksen julkisten rakennusten hyvän sisäilman saavuttamiseksi. Suositus koskee rakennuksia, joiden käyttö on säännöllistä, mutta ei jatkuvaa.

Käytännössä suositus tarkoittaa ilmanvaihdon sammuttamista yöksi. Ennen ja jälkeen rakennuksen käyttöajan ilmanvaihtoa pidetään päällä 1-2 tuntia. Viikonloppuisin käyttämättä olevissa rakennuksissa ilmanvaihto on päällä yhden tunnin ajan päivässä.

Ilmanvaihdon säätämisessä säästetään huomattavasti energiakulutuksessa. Helsinki on laskenut säästävänsä vuositasolla noin 10 miljoonaa euroa, Vantaakin on laskenut säästöksi noin 3 miljoonaa.

Varsinkin koulujen ilmanvaihdon säätämisestä on käyty vilkasta julkista keskustelua. Välillä lähtökohtana on ollut sisätilojen alipaineistus, mutta sen on havaittu tuovan rakennuksiin haitallisia ainesosia sekä kosteutta.

Sisäilmaohjeistusta laatimassa ollut johtava asiantuntija Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta korostaa työryhmän asiantuntijuutta, ja että ohjeistus on ladittu yhdessä suomalaisten sisäilmahaasteiden asiantuntijoiden kanssa.

Tilakeskus on tiedustellut Helsingin, Espoon ja Tampereen kaupungeilta, missä laajuudessa heidän julkisissa rakennuksissaan on otettu käyttöön ilmanvaihdon sulkeminen yöajaksi. Helsingissä kaupunki noudattaa pääsääntöisesti sisäilmaverkoston ohjetta eli kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja muissa julkisissa palvelukiinteistöissä, joissa ei ole toimintaa öisin, ilmanvaihto pysäytetään yöajaksi. Sisäilmaongelmaiset ja muut erityiskohteet otetaan huomioon erikseen. Tampereella toimitaan samoin kuin Helsingissä eli kuntien sisäilmaverkoston ohjetta noudatetaan ja ilmanvaihto suljetaan yöajaksi. Espoossa ohjetta on pilotoitu aiemmin muutaman kiinteistön osalta. Espoo on esittämässä syksyn aikana, vallitsevasta tilanteesta johtuen, yhtenä energiansäästötoimena ilmanvaihdon sulkemista em. tavalla kiinteistöissään yöajaksi.

Kuntien sisäilmaverkoston toiminta käynnistyi keväällä 2018 Espoon, Helsingin ja Vantaan aloitteesta. Mukaan liittyivät Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Porvoo, Tampere ja Turku.

Ilmanvaihdon tehtävä on ylläpitää rakennuksissa hyvää sisäilmaa poistamalla ihmisistä, toiminnoista ja rakenteista lähtöisin olevia epäpuhtauksia sisältävää huoneilmaa ja korvaamalla se hallitusti ulkoilmalla. Tämän vuoksi ilmanvaihdon tulee olla riittävän tehokas rakennuksen käytön aikana.

Ilmanvaihdon käytössä tulee aina varmistaa järjestelmän puhtaus, ja että se toimii oikein ja suunnitelmien mukaisesti. Joskus saattaa olla tarpeen myös päivittää suunnitelmia esimerkiksi säätötyön yhteydessä.

Rakennuksen käytön ulkopuolisen ajan ilmanvaihdolla laimennetaan rakennusmateriaaleista ja kalusteista sisäilmaan tulevia epäpuhtauksia siten, että sisäilman laatu on hyvää tilojen käyttäjien saapuessa. Tavanomaisessa rakennuksessa, jossa ei ole erityistä tarvetta käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaihdolle, sopiva ulkoilmavirta on keskimäärin 0,15 dm3/s lattianeliötä kohden.

Kuntien sisäilmaverkoston työryhmän ohje ja perustelumuistio ovat oheismateriaalina.

Yöajan ilmanvaihdon sulkemista tukee myös tuore Aalto-yliopistossa tehty tutkimus (oheismateriaalina).

"Yöaikaisen ilmanvaihdon käyttö ei ole tulosten mukaan perusteltua. Lisäksi on huomattava, että kouluissa ja päiväkodeissa tilojen ilmanvaihdon energiankäyttö on suurin yksittäinen tekijä ja se on esimerkiksi suurempi kuin rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviöt. Näin ollen optimoimalla ilmanvaihdon yöllistä käyttöä, rakennuksen omistajat voivat pitää energiankulutuksen kohtuullisella tasolla."

Säästöpotentiaali on arviolta 150 000 € vuositasolla.

Esitys: noudatetaan voimassa olevia ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä sekä kuntien sisäilmaverkoston suositusta ja sammutetaan kiinteistöjen koneellinen ilmanvaihto yön ajaksi, kuitenkin tapauskohtaisesti harkiten. Ilmanvaihtoa ei esitetä sammutettavaksi yöllä, jos kiinteistön käyttö on jatkuvaa (esim. asunnot ja Villa Breda) tai jos siellä on huomattavaa kosteuskuormaa (esim. uimahalli, palloiluhalli ja jäähalli).

Toiseksi merkittävin yksittäinen toimenpide-ehdotus on kiinteistöjen lämpötilan laskeminen yhdellä asteella määräysten mukaiselle alarajalle (21.5°C->20°C).

Suositusten mukaan toimiston tavoitelämpötila on talvella 21,5 °C (tilakohtainen säädettävyys 20-23 °C). Kauniaisten kaupungin kiinteistöissä tavoitelämpötila on lämmityskaudella ollut 21-22 astetta kohteen luonteesta riippuen.

Nyrkkisäännön mukaan yhden asteen sisälämpötilan pudottaminen laskee lämmityskuluja keskimäärin 5 prosenttia. Oikea sisälämpötila pitää ihmisen vireystason hyvänä ja vähentää talvisin ilman kuivuuden tunnetta.

Lämpötilan laskemista on esitetty useammalta taholta ja siihen liittyvä potentiaali on merkittävä. Päätöstä tehdessä on huomioitava työntekijöiden, käyttäjien ja asiakkaiden viihtyvyys.

Säästöpotentiaali on arviolta 82 000 € vuodessa.

Esitys: Lasketaan kiinteistöjen lämpötilaa 1,5 asteella määräysten mukaiselle alarajalle (21.5°C->20°C).

Kiinteistöjen pihavalaistuksen sammuttaminen öisin (aikaisemmin kuin nyt)

Kaupungin julkisten rakennusten ulkoalueiden yleisvalaistus hoidetaan pääosin pylväsvalaisimilla ja/tai seinävalaisimilla.  Pihoilla täytyy olla turvallista liikkua, mutta pihoja valaiseminen keskellä yötä kun kohteessa ei ole käyttöä herättää monia mielipiteitä ja asiaa voi tarkastella eri näkökulmista. On kuitenkin havaittu, että ulkovalaistuksen sammuttaminen ei ole lisännyt ilkivaltaa, päinvastoin. Pimeät kohteet eivät houkuttele, vaan aikaa vietetään mieluummin valaistuissa paikoissa.

Säästöpotentiaali on arviolta 4 000 € vuodessa.

Esitys: sammutetaan julkisten rakennusten ulkovalaistus, kun kohteessa ei ole käyttöä.

Uimahallin saunojen osittainen sulkeminen (100-asteiset saunat kiinni)

Kaupungin uimahallissa on käytössä neljä saunaa, joista kaksi on miesten ja kaksi naisten puolella. Toinen saunoista on molemmissa 100-asteinen ja toinen 80-asteinen. Kuumempi sauna kuluttaa enemmän sähköä ja sen sulkeminen säästäisi enemmän.

Säästöpotentiaali on arviolta 15 000 € vuodessa.

Esitys: suljetaan 100-asteiset saunat (2kpl), mutta pidetään 80-asteiset saunat (2kpl) päällä

Uimahallin saunojen sulkeminen kokonaan

Kaupungin uimahallissa on käytössä neljä saunaa, joista kaksi on miesten ja kaksi naisten puolella. Toinen saunoista on molemmissa 100-asteinen ja toinen 80-asteinen.

Säästöpotentiaali on arviolta 27 000 € vuodessa.

Esitys: suljetaan uimahallin kaikki saunat.

Uimahallin ison altaan veden lämpötilan laskeminen 27 °C -> 26 °C

Kaupungin uimahallissa veden lämpötila isossa altaassa on 27 astetta.

Säästöpotentiaali on arviolta 7 500 € vuodessa.

Esitys: Uimahallin ison altaan veden lämpötilaa lasketaan astella 27 °C -> 26 °C.

Uimahallin sulkeminen joulu-helmikuuksi

Talvikuukausina kaupungin uimahallissa energian kulutus on korkeimmillaan.  Mikäli kaukolämmön hinta nousisi talvella merkittävästi olisi käyttökatkoa uimahallillekin vähintään harkittava.

Säästöpotentiaali on arviolta 22 350 € kolmessa kuukaudessa.

Esitys: Suljetaan uimahalli talvella kolmeksi kuukaudeksi, mikäli kaukolämmön hinta merkittävästi nousisi. Tämä tarkastelu on tehty vertailun vuoksi. Käyttäjien kannalta pienempi haitta olisi sulkea saunat koko vuodeksi, kuin koko halli kolmeksi kuukaudeksi. 

Jäähallin sulkeminen (peruslämpö pidetään päällä)

Kaupungin jäähalli on yksi suurimmista sähkönkulutuskohteista ja siihen liittyy merkittävää säästöpotentiaalia. 

Säästöpotentiaali on arviolta 120 000 € vuodessa.

Esitys: suljetaan jäähalli koko vuodeksi 2023.

Jäähallin energiatehokkuushankkeen pikainen käynnistäminen ja toteutus. Halli suljettuna remontin ajan (noin 9kk)

Kaupungin jäähalli on yksi suurimmista sähkönkulutuskohteista ja siihen liittyy merkittävää säästöpotentiaalia. Jäähallin tekniikan ajanmukaistamisesta ja energiatehokkuuden parantamisesta on hyväksytty hankesuunnitelma. Hanke jatkuu luonnos- ja toteutussuunnittelulla syksyllä 2023. Hankeen toteutus tulisi aloittaa mahdollisimman pian ja sulkea halli käytöltä remontin ajaksi. 

Säästöpotentiaali energiatehokkuustoimenpiteiden jälkeen on arviolta 62 500 € vuodessa (laskelmassa oletettu, että halli olisi käytössä läpi vuoden. Säästö olisi suurempi, jos kesäkäyttöä ei olisi). Lisäksi urakan aikana energiaa säästyy arviolta 81 500 €.

Esitys: Käynnistetään jäähalli energiatehokkuushanke mahdollisimman pian ja suljetaan halli remontin ajaksi.

Jäähallin sulkeminen kesäkaudeksi (touko-elokuu)

Kaupungin jäähalli on yksi suurimmista sähkönkulutuskohteista ja siihen liittyy merkittävää säästöpotentiaalia. Hallia on suunniteltu harjoitushalliksi, jossa ei ole kesäkäyttöä. Kesäkäyttö kuluttaa huomattavan paljon energiaa ja on haitallista hallin rakenteille. 

Säästöpotentiaali on arviolta 45 000 € vuodessa, jos verrataan siihen, että halli olisi käytössä touko-elokuun.

Esitys: suljetaan jäähalli touko-elokuuksi.

Ehdotus:

Yhdyskuntavaliokunta lähettää esityksen energian säästökohteista kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik:lle kommentoitavaksi. Lisäksi yhdyskuntavaliokunta pyytää muita valiokuntia listaamaan lisää toimenpiteitä, joiden avulla sähkön kulutusta on mahdollista vähentää toiminnassa. Kommentit pyydetään palauttamaan 14.10.2022 mennessä, minkä jälkeen yhdyskuntavaliokunta kokoaa toimenpiteet kokouksessaan 25.10., ja lähettää esityksen KH:lle hyväksyttäväksi kokouksessa 31.10. Säästötoimenpiteitä otetaan kuitenkin käyttöön kiinteistöissä ja muussa kaupungin toiminnassa välittömästi jo tätä ennen syksyn aikana.

Säästötoimenpiteistä keskusteltaessa on tärkeää ymmärtää, että esitetyt säästöt voivat perustua ainoastaan suuntaa-antaviin suuruusluokkiin ja niiden tarkoitus on havainnollistaa mahdollisuuksia ja keskinäistä vertailua. Mikäli kaikki VE 2 sisältyvät toimenpiteet toteutettaisiin täysimääräisinä, olisi arvio säästöstä varsin lähellä asetettua tavoitetta. On kuitenkin todennäköistä, että säästö ei aivan toteudu esitetyllä tavalla, tai lisää toimenpiteitä tarvittaisiin energian hinnan ennakoitua suuremmasta noususta johtuen ja/tai yleisesti energian riittävyyden varmistamiseksi. On siis erittäin tärkeää, että kaikki toimijat ottavat tavoitteen energian säästämisestä hyvin vakavasti, esittävät lisää toimenpiteitä ja toteuttavat muutenkin omassa toiminnassaan energian säästöjä monipuolisesti.

 

 

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta päättää lähettää esityksen energian säästökohteista kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik:lle kommentoitavaksi. Lisäksi yhdyskuntavaliokunta pyytää muita valiokuntia listaamaan lisää toimenpiteitä, joiden avulla sähkön kulutusta on mahdollista vähentää toiminnassa. Kommentit pyydetään palauttamaan 14.10.2022 mennessä, minkä jälkeen yhdyskuntavaliokunta kokoaa toimenpiteet kokouksessaan 25.10. Ja lähettää esityksen KH:lle hyväksyttäväksi kokouksessa 31.10. Säästötoimenpiteitä otetaan kuitenkin käyttöön kiinteistöissä jo tätä ennen syksyn aikana

 

....

 

Puheenjohtaja esitti varapuheenjohtajan kannattaessa päätösehdotusta muutettavan kuulumaan seuraavasti:

 

Yhdyskuntavaliokunta ohjeistaa käynnistämään ainakin seuraavat toimenpiteet välittömästi:

 

  • Kiinteistöjen lämpötilan alentaminen alimmillaan 19 asteeseen
  • Uimahallin saunojen (osittainen) sulkeminen ja ison altaan lämpötilan laskeminen
  • Jäähallin kesäkäytön rajoittamisen suunnittelu yhdessä Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan kanssa
  • Kiinteistöjen pihavalaistuksen optimointi
  • Kiinteistöjen ilmanvaihdon käyntiaikojen optimointi voidaan aloittaa, mutta tämän osalta valiokunta painottaa käyttäjien palautteen aktiivista kuulemista ja palautteeseen reagoimista pienellä kynnyksellä.

 

Valiokunta valtuuttaa toimialan tekemään tarvittaessa myös muita käytännön energiansäästötoimenpiteitä ilman valiokunnan erillistä päätöstä.

 

Valiokunta esittää Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, että liikuntapaikkojen osalta rakennettaisiin malli, jossa käyttäjillä on kannustin osallistua energiansäästötoimenpiteisiin. Esimerkiksi liikuntapaikkojen käyttömaksuihin voitaisiin ottaa käyttöön tilapäinen energiamaksu. 

 

Lisäksi yhdyskuntavaliokunta päättää lähettää esityksen energian säästökohteista kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik:lle kommentoitavaksi. Yhdyskuntavaliokunta pyytää muita valiokuntia identifioimaan lisää toimenpiteitä, joiden avulla sähkön ja lämmitysenergian kulutusta on mahdollista vähentää ja siirtää yöaikaan.  

 

Kommentit pyydetään palauttamaan 14.10.2022 mennessä, minkä jälkeen yhdyskuntavaliokunta kokoaa toimenpiteet kokouksessaan 25.10. Ja lähettää esityksen KH:lle hyväksyttäväksi kokouksessa 31.10. 

  
Valiokunta toteaa lopuksi, että kuntalaisia on tärkeää tiedottaa säästötoimenpiteistä mahdollisimman laajalti sekä mediassa että käyttöpaikoilla. 

 

Esitys sai valiokunnan yksimielisen kannatuksen.

 

Päätös:

Yhdyskuntavaliokunta ohjeistaa käynnistämään ainakin seuraavat toimenpiteet välittömästi:

. Kiinteistöjen lämpötilan alentaminen alimmillaan 19 asteeseen
. Uimahallin saunojen (osittainen) sulkeminen ja ison altaan lämpötilan laskeminen
. Jäähallin kesäkäytön rajoittamisen suunnittelu yhdessä Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnan kanssa
. Kiinteistöjen pihavalaistuksen optimointi
. Kiinteistöjen ilmanvaihdon käyntiaikojen optimointi voidaan aloittaa, mutta tämän osalta valiokunta painottaa käyttäjien palautteen aktiivista kuulemista ja palautteeseen reagoimista pienellä kynnyksellä.

Valiokunta valtuuttaa toimialan tekemään tarvittaessa myös muita käytännön energiansäästötoimenpiteitä ilman valiokunnan erillistä päätöstä.

Valiokunta esittää Kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, että liikuntapaikkojen osalta rakennettaisiin malli, jossa käyttäjillä on kannustin osallistua energiansäästötoimenpiteisiin. Esimerkiksi liikuntapaikkojen käyttömaksuihin voitaisiin ottaa käyttöön tilapäinen energiamaksu.

Lisäksi yhdyskuntavaliokunta päättää lähettää esityksen energian säästökohteista kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, suomenkieliselle opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunnalle, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik:lle kommentoitavaksi. Yhdyskuntavaliokunta pyytää muita valiokuntia identifioimaan lisää toimenpiteitä, joiden avulla sähkön ja lämmitysenergian kulutusta on mahdollista vähentää ja siirtää yöaikaan. 

Kommentit pyydetään palauttamaan 14.10.2022 mennessä, minkä jälkeen yhdyskuntavaliokunta kokoaa toimenpiteet kokouksessaan 25.10. Ja lähettää esityksen KH:lle hyväksyttäväksi kokouksessa 31.10.
 
Valiokunta toteaa lopuksi, että kuntalaisia on tärkeää tiedottaa säästötoimenpiteistä mahdollisimman laajalti sekä mediassa että käyttöpaikoilla.

 

 

Oheismateriaali:

-          Julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön yleisohje ja julkisten palvelurakennusten ilmanvaihdon käytön yleisohjeen perustelumuistio

-          Suositus ilmanvaihdosta rakennuksen käyttöajan ulkopuolella

-          Julkisten rakennusten ilmanvaihdon käyttöaikojen vaikutus työolosuhteisiin ja sisäilman laatuun

 

Jakelu:

kultuuri- ja vapaa-aikavalikokunta

sosiaali- ja terveysvaliokunta

suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta

svenska utskottet för undervisnig och småbarnspedagik

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa