Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 23.11.2021/Pykälä 118

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Hidastealoitteet 2021

 

YLKV 23.11.2021 § 118  

 

24/00.02.10.02/2021  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikan vs. projekti-insinööri Timo Pakarinen, puh. 050 544 6427

 etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan 8.1.2013, että hidasteita ja mui­ta ajonopeuksien hillitsemisiä koskevat aloitteet käsitellään kerran vuo­des­sa hyväksytyn pisteytysjärjestelmän pohjalta. Hidaste-esityksiä vas­taan­ote­taan runsaasti, mistä syystä niiden tarvetta ja ratkaisuvaihtoehtoja mah­dol­lis­ta toteutusta ajatellen on käsiteltävä tasapuolisesti, suhteuttaen aloit­teet olemassa oleviin hidasteisiin, kohteiden liikennemääriin ja -jär­jes­te­lyi­hin, ajonopeuksien ylityksiin, sattuneisiin onnettomuuksiin ja käy­tet­­vis­sä oleviin määrärahoihin. Hidasteet voivat olla ajoradan korotuksia, ka­ven­nuk­sia, sivusiirtymiä tai näiden yhdistelmiä. Vaihtoehtoisia liikenteen rau­hoit­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä ovat ajoradan mutkittelu, bussien ajoratapysäkit, no­peus­näy­töt, kadunvarsipysäköinti sekä optinen kapeus (rakennukset, puu­is­tu­tuk­set, pysäköinti, erilaiset päällystemateriaalit).

  

Vuonna 2020 vastaanotettiin kuusi aloitetta. Kohteista Kasavuorentie tarkastelua jatkettin ja mietittiin kadulle liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä. Päädytty ratkaisu oli kadun kaventaminen pysäköintiruuduin ja suunnitelma toteutettiin vuoden 2021 katutyöurakoiden yhteydessä. Tänä vuonna rakennettiin myös Asematien saattoliikenneurakan yhteydessä Granhultin koulun lähelle liikennevalo-ohjattu suojatiehidaste. Suojatienkorotus ei tullut hidastealoitteena, vaan asiasta päätetiin Asematien saattoliikennepysäköinnin katusuunnitelman yhteydessä kaupungin hallituksessa. 

 

Kaupunki vastaanotti 11/2020 - 11/2021 yksitoista aloitetta, joissa esitetään toteutettavaksi ajonopeutta hillitseviä jär­jes­te­ly­jä. Yhteenveto aloitteista ja hidastealoitteiden käsittelyperiaatteista on esityslistan oheismateriaalina. Aloitteiden pisteytystaulukko löytyy luottamushenkilöiden Extranetissä olevasta oheis­ma­te­ri­aa­li­sta.

 

11/2020 - 11/2021 aikana vastaanotetut aloitteet (yhteensä 11 kpl):

 

1.

Bredantie 46-50 (4 kpl)

2.

Bredantie 29

3.

Vanha Turuntie 31

4.

Lindstedintie 17

5.

Kauppalantie 18

6.

Urheilutie 10-17

7.

Asematie 39-45 (2 kpl)

 

 

 

Yhteenveto tarkastelusta ja esitettävistä jatkotoimenpiteistä:

  

Aikaisemmin käsiteltyjä ja pisteytettyjä kohteita aloitteissa ei ole. Bredantien itäpään risteyskohteista on kuitenkin tullut kahtena edellisenä vuotena aloitteita.

 

Pisteytysjärjestelmän mukaisesti yli 45 pistettä saava kohde otetaan jat­ko­tar­kas­te­luun, jossa arvioidaan kohteeseen sopiva hidastetyyppi ja laa­di­taan sen kustannusarvio.

 

Nykyinen pisteytysjärjestelmä ei kuitenkaan huomioi jo rakennettuja hi­das­tei­ta kohteen läheisyydessä ja lisäksi tulisi pisteytyksen yhteydessä tar­kis­taa maaperän soveltuvuus hidasteiden rakentamiseen.

 

Yhteenvedossa käytetty termi V85 tarkoittaa raja-arvoa, jossa 15 % au­toi­li­jois­ta ylittää ilmoitetun nopeuden. Kohteista ja tapahtuneista lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­ta vuosina 2016-2020 on esitetty tarkentavaa kartta- ja ku­va­ma­te­ri­aa­lia oheismateriaalissa.

 

1.

Bredantie 46-50 ( 30 pis­tet­tä)

 

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 2000
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet V85: 42 km/h.

 

Bredantie 46-50 välille on tullut yhteensä neljä hidastealoitetta. Kohtaa on kuvailtu kiihdytyspätkäksi ja alueelle on toivottu rakennettavan  ajoneuvojen nopeuksia laskeva hi­das­te. Bredantien 48 kohdalla ei ole asukkaiden mukaan turvallista ylityskohtaa lapsille tai muille jalankulkijoille

 

Bredantie on pääkatu, jonka liikennemäärä on kohtuullinen n. 2000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Katu johtaa Koivuhovin juna-asemalta kohti Kauniaisten keskustaa ja sen ympäristössä on suurimmilta osin omakotitaloasutusta.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 30 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa sitä, että koh­det­ta ei oteta jatkotarkasteluun.

 

Ajonopeuksia kadulla mitattiin kuntatekniikan liikennetutkalla. Mitoittavan V85 lukeman mukaan suurin osa ajaa alueella nopeusrajoitusten mukaisesti.  Kadun nopeusrajoitus 40 km/h on pääkaduille suunnitteluohjeiden mukainen nopeus ja suurin osa ojaa sallittua nopeutta. Useista aloitteista johtuen katu kuitenkin koetaan turvattomana.

 

Koettu liikenneturvallisuusongelma on mahdollisesti tonttien edestä puuttuva jalkakäytävä. Vain kadun toisella puolella olevien tonttien liittymistä pääsee turvallisesti jalankulkuverkkoon. Historian saatossa kehittyneen katutilan johdosta kadulla ei ole ollut tilaa molemminpuolisiin jalkakäytäviin, mikä olisi turvallisin ja tavoiteltavin tilanne. Mainittakoon että Kauniaisten kaupungissa on useita kymmeniä tontteja joiden edestä ei kulke jalkakäytävää vaan niihin kohdistuvan jalankulkuliikenteen on ylitettävä katu usein ilman suojatietä. Tämänkaltaiset paikat keskittyvät juuri Bredantielle sekä Asematielle, joissa omakotitalojen kiinteistörajat ovat tiukasti kiinni katuverkossa.

 

Bredantien 48 kohtaan on myös tullut kuntatekniikalle pyyntö suojatiestä. Suojateiden suunnitteluohjeen mukaisesti yksittäisiin tontteihin ei kuitenkaan osoiteta suojateitä, sen epätasa-arvoisuuden ja valheellista turvallisuuden tunnetta tuovan vaikutuksen takia. Suojatiellä olisi oltava yli 20 käyttäjjää huipputunnissa, jotta suojatien rakentaminen olisi järkevää. Tasapuolisuuden nimissä jokaiseen tonttiin pitäisi lisäksi osoittaa turvallinen suojatie, mikä ei ole mahdollista. Bredantie 46-50 kohtaan ei siis osoiteta hidastetta tai suojatietä.

 

Bredantielle ehdotetaan kuitenkin asetettavaksi nopeusnäyttöä. Bredantie on ainoa tulosuunta Espoosta, jossa nopeusnäyttöä ei ole nykyisin.

 

2.

Bredantie 27 (41 pis­tet­tä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 2800
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet V85: 43 km/h

 

 

Bredantie 27 hidastealoitteessa ollaan huolissaan ajoneuvojen nopeuksista. Autot ajavat usein todella suurella nopeudella Bredantien ja Stenberginkujan risteyksessä, joka ai­heut­taa vaaratilanteita lapsille ja koululaisille.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 41 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan harkintaan jat­ko­tar­kas­te­lua ajatellen. Bredantiellä on olemassa olevia hidasteita Palokunnankujan ja Torpantien risteyksissä. Stenberginkujan reunalla ei ole kuitenkaan erillistä jalkakäytävää, joten turvallisempaa olisi ohjata koululaiset käyttämään Urheilutien jalkakäytävää, josta löytyy jo useita hidasteita.

 

Bredantien 27 kohdassa pidettiin liikennetutkaa ja tulosten perusteella suurin osa ajaa rajoitusten mukaisesti. V85 nopeus oli 43 km/h tunnissa, joten erotusta normaaliin nopeusrajoitukseen ei ole. Kadun nopeuden laskeminen 30 km/h olisi turvallisuuden näkökulmasta toivottavaa, mutta pääkadun rooli katujärjestelmässä on kuitenkin keskeinen.

 

3.

Vanha Turuntie 31 ( 47 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 3200
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet V85: 55 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan nykyisen suojatien turvallisuuden parantamista rakennuttamalla  hidastin Vanhan Turuntien ja Venevalkaman risteykseen. Aloitteen tekijän mukaan ajo­no­peu­det ovat suuria jyrkän alamäen vaikutuksen takia. Venevalkamantiellä on myös useita kerrostaloja ja heidän ainoa kävely-yhteytensä muualle kaupunkiin kulkee juurikin kyseisen suojatien kautta.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saavuttaa 47 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan jat­ko­tar­kas­te­luun ja selvitetään kohteeseen sopiva hidastintyyppi.

 

Vanhan Turuntien mäessä on nykyisin hidasteraitoja. Yleisesti rakennettaessa jyrkkään rinteeseen on huomioitava hulevedet, liikenneturvallisuus ja muut vaikutukset. Kohteeseen toimivin ratkaisu olisi linja-autoliikenteen että hulevesien näkökulmasta on kapeat molemmille ajokaistoille asennettavat linja-autohidasteet, jolloin vedet eivät jää paikalleen tuhoamaan katurakenteita. Kadun jyrkkä profiili kuitenkin on ongelma hidasteen asettamiselle. Riski talviseen peräänajo-onnettomuuteen voi kasvaa alamäkeen ajettaessa ja liikkeellelähtö ylämäkeen asennetun hidasteen voi olla ongelmallinen. Korottu hidaste alamäessä on usein vaarallinen, joten kokonaisuuden kannalta parempana vaihtoehtona on hidasteraitojen ja suojatien huomiovalojen asennus. Esimerkiksi vilkkuvalollinen laite tunnistaa suojatiealueelle tulevan kulkijan ja käynnistää sinivärisen vilkun, jotta autoilija huomaa pysähtyä. Näitä vilkkuvaloja käytetään esimerkiksi Espoossa hankalissa tienylityspaikoissa, kuten notkelmissa tai mutkien lähellä. Vanhan Turuntien kohta on juuri tälläinen mutkainen notkelma.

 

Kuntatekniikka esittää, että Vanhan Turuntien ja Venevalkaman risteykseen tehdään hidasteraidoitus, sekä suojatin vilkkuasennus. Suunnitelman perusteella varataan kuntatekniikan ensi vuoden määrärahoista resurssit sen toteuttamiseen vuonna 2022.

 

4.

Lindstedintie 17 ( 22 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 250
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet V 85: 40 km/h

 

 

Aloitteessa toivotaan Lindstedintien ja Alppitien risteykseen ajonopeuksia alentava korotettu risteys. Aloitteen tekijä näkee viikoittain läheltä piti tilanteita, kun lapset tulevat risteykseen Alppitien alamäesta ja autot ajavat noin 50 km/h nopeutta.

 

Lindstedintien suoralla osuudella mitattiin liikennetutkan avulla ajoneuvojen nopeuksia. V85 nopeus oli kadulla 40 km/h eli kymmenen kilometria yli rajoituksen. Katu on kuitenkin vähäliikenteinen alle 300 KVL katu, mitä ei voi pitää suurena riskitekijänä. Pisteytystarkastelussa kohde saa 22 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että aloitetta ei oteta jat­ko­tar­kas­te­luun.

 

Kauniaisten pohjoisosien useilla kaduilla ei ole erillisiä jalkakäytäviä kaupungin historiasta ja puutarhamaisesta kaupungista johtuen. Turvattomuuden tunnetta voi ilmetä, mutta vähäliikenteellisillä kaduilla riski liikenneonnettomuuteen on kokonaisuudessaan pieni.

 

5.

Kauppalantie 18 (39 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 3800
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet V85: 45 km/h.

 

 

Aloitteessa toivotaan liikenteen rauhoittamisen toimenpiteitä Kauppalantielle. Aloitteen mukaan kadulla ajetaan yleisesti kovalla vaudilla ja kadun nopeusnäyttö näyttää suuria nopeuksia. Kauppalantien ei ole aloitteen tekijän mukaan mikään rallirata.

 

Kauppalantie on Kauniaisten pääkatu, joka kulkee Espoon Kuurinniitylle päin. Kadulla on 40 km/h nopeusrajoitus ja Kauppalantien ja Yhtiötien risteykssä on nykyisin hidaste. Kadulla kulkee HSL linja 224, jolla on yhteensä n. 50 vuoroa päivässä. Kadulla oleva nopeusnäytön mukaan V85 nopeus on 45 km/h. Yksittäisiä suuria ylinopeuksia on tallentunut, mutta suurin osa kuljettajista ajaa kuitenkin turvallisesti.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 39 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että aloitetta ei oteta jatkotarkasteluun. Kauppalantielle ei ole hidasteiden puolesta tarvetta tehdä muutoksia, mutta kadun leveä profiili saattaa vaikuttaa ajonopeuksiin. Kadulla on keskisaarekkeita, joiden takia ajokaistoille osoitettu tila on osittain jopa kahdeksan metriä. Kauppalantien mahdollisen katusaneerauksen yhteydessä ajokaistoja tulisi kaventaa ja osoittaa ylimääräinen tila jalankulun ja pyöräilyn käyttöön.

 

6.

Urheilutie 10-17 ( 41 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei tilastoituja onnettomuuksia
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 1000
 • Nopeusrajoitus 30 km/h, Ajonopeudet V85: 39 km/h

 

 

Urheilutien hidastealoitteessa mainitaan Kasavuorentien puoleisen osuuden houkuttelevan ajamaan ylinopeutta. Hidastetöyssyjen välisellä alueella esiintyy aloitteen tekijän mukaan todella kovia ylinopeuksia ja hidasteiden riittävyyttä toivotaan uudelleenarvioitavan.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 41 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan harkintaan jat­ko­tar­kas­te­lua varten. Urheilutiellä on jo aloitteen tekijänkin mainitsemia hidasteita, joten Kasavuoren koulun läheisyys on otettu huomioon liikennesuunnittelussa.

 

Urheilutie on merkitty paikalliseksi kokoojakaduksi ja sen kautta kulkee paljon Kasavuoren koululaisia. Ka­dun ympäristössä on pääosin rivi- ja kerrostaloasutusta. Katu toimii reittinä Kasavuoren koululle ja Kasavuoren alueen päiväkodeille Kadulla on nykyisin kaksi suojatien korotusta, yksi korotettu risteys ja päiväkodin edessä oleva hidastetöyssy. Hidasteet on asettu tärkeimpin kohtiin, missä kulkee kävelijöitä kadun yli kerrostaloihin ja ulkoilupolulle. Hidasteiden suurin välimatka on 170 metriä juurikin Urheilutie 10 ja 17 välissä. Liikennetutka oli näiden kahden hidastimen välissä ja V85 tulokseksi tuli 39 km/h. Tällä välillä ei ole suurta kadunylitystarvetta tai suojatietä, joten tarvetta hidasteelle ei ole.

 

Urheilutielle ei siis tällä hetkellä ehdoteta suunniteltavaksi muita hidasteita. Kadun nykytilanne on kohtuullinen, eikä lisähidastin vaikuttaisi kadun kokonaisnopeuksiin.

 

7.

Asematie 39-47 ( 46 pistettä)

 

 • Onnettomuudet: ei onnettomuuksia aloitteen katuosuudella
 • Liikennemäärät KAVL (ajon./vrk): 1800
 • Nopeusrajoitus 40 km/h, Ajonopeudet V85: 47 km/h

 

 

Asematien hidastealoitteessa toivotaan moottoriajoneuvojen nopeuksia laskevia hi­das­tei­ta erityisesti välille Silmukka-Vanha Turuntie. Kohdan suoralla mainitaan ajettavan usein ylinopeutta kaikkien ajoneuvojen toimesta.

 

Pisteytystarkastelussa kohde saa 46 pistettä, mikä käytössä olevan pis­tey­tys­jär­jes­tel­män mukaan tarkoittaa, että kohde otetaan harkintaan jat­ko­tar­kas­te­lua varten.

 

Asematie on yksi Kauniaisten sisääntuloväylistä Espoon pohjoissuunnalta. Kadun kyseisellä kohdalla on pääosin pientaloasutusta ja vain kadun toisella reunalla on jalkakäytävä ja polkupyöräyhteys.

 

Hidasteen järkevin kohta on suoraosuuden keskellä, jossa on nykyisin liikenteen jakajat ja ajokaistat ovat erotettoina toisistaan.

 

Asematie on tärkeä HSL bussiliikenteen väylä ja kadulla kulkee yli sata lähtöä päivässä. Suuren linja-autovolyymin takia koko kadunleveydellä olevat hidasteet eivät ole järkevin ratkaisu, vaan sopivampaa olisi asentaa kapemmat linja-autoille sopivat hidasteet tai mahdollisesti kadun kaventaminen suojatien kohdalta. Näin myös joukkoliikenteen matkustusmukavuus pysyisi miellyttävänä.

 

Kuntatekniikka esittää, että Asematien 45 suojatien kohdalle tehdään hidastesuunnitelma ja suunnitelman perusteella varataan kuntatekniikan ensi vuoden määrärahoista resurssit sen toteuttamiseen vuonna 2022.

 

 

 

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

 

Yhdyskuntavaliokunta päättää, että vuoden 2021 hidastealoitteiden johdosta ryhdytään kuntatekniikan esitysten mukaisiin toimenpiteisiin.

 

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 

Oheismateriaali:

Aloitteiden yhteenveto

Hidastealoitteiden käsittelyperiaatteet

Aloitteiden pisteytystaulukko (Extranet)

 

Jakelu:

Alotteiden tekijät

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa