Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 71

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Asemakaavan muutos, 7. kaupunginosan korttelin 1052 tontti 13 (Venevalkamantie 1)

 

KV 11.10.2021 § 71  

 

120/10.02.03/2021  

 

Lisätiedot:

maankäyttöinsinööri Nina Forsberg, puh. 050 411 1851

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Lähtökohdat ja tavoitteet

 

Asemakaavan muutos koskee 7 kaupunginosan korttelin 1052 tonttia 13 osoitteessa Venevalkamantie 1. Asemakaavamuutoksen laatiminen on käynnistynyt osana laajempaa asemakaavan muutosta korttelissa 1052. Kaavamuutos käynnistyi osin alueen maanomistajien hakemusten perusteella ja osin Kauniaisten kaupungin aloitteesta. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on ollut arvioida muutosalueen rakennusoikeuden määrää maanomistajien kaavamuutoshakemusten ja Venevalkamankujan rakentamisen myötä parantuneiden tonttien rakentamisedellytysten perusteella. Tontin 13 omistajat ovat hakeneet tontilleen kerrostalorakentamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta. Myöhemmin tontin omistajat ovat päivittäneet hakemustaan siten, että tontille tutkittaisiin rivitalorakentamisen mahdollistavaa kaavamuutosta.

 

Asemakaavan muutoksen vireilletulosta on ilmoitettu 3.5.2011. Alkuperäinen kaavamuutosalue on käsittänyt nyt käsiteltävän alueen lisäksi myös Sailonkujan päässä olevan alueen (voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit 16 ja 35-37 osoitteissa Sailonkuja 6-12) sekä Vanhan Turuntien varrella olevat tontit (voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit 14 ja 15 osoitteissa Vanha Turuntie 27 ja 29). Asemakaavan muutosehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaavaprosessi on jaettu osiin. Sailonkujan päässä sijaitsevat tontit on käsitelty omana kokonaisuutenaan ja kyseinen kaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.6.2015 § 47. Nyt käsiteltävänä olevan alue (tontti 7-1052-13) on myös erotettu ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen omaksi kokonaisuudekseen.

 

Suunnittelualueen kuvaus ja nykytilanne

 

Suunnittelualueen pinta-ala on 2 004 m² ja se on yksityisessä omistuksessa.

 

Suunnittelualue sijoittuu Vanhan Turuntien ja Venevalkamantien kulmaukseen. Suunnittelualueen pohjois- ja itäpuolella on kerrostaloja, muutoin ympäristö on pientalovaltaista. Suunnittelualueella sijaitsee yksi paritalo, joka on rakentunut noin vuosien 1973-1976 aikana.

 

Kaavatilanne

 

Uudenmaan maakuntakaavassa (8.11.2006) suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi. Vireillä olevassa Uusimaa-kaava 2050:ssä (Helsingin seudun vaihemaakuntakaava) suunnittelualue kuuluu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeseen. Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuden 25.8.2020 ja maakuntahallitus päätti sen voimaantulosta 7.12.2020. Helsingin hallinto-oikeus on kieltänyt välipäätöksellään maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöönpanon kaavasta jätettyjen valitusten perusteella. Täytäntöönpanokielto aiheuttaa sen, että Uusimaa-kaava 2050 ei ole voimassa.

 

Kauniaisten kaupunginvaltuuston 13.12.2004 hyväksymässä maankäytön yleissuunnitelmassa 2004 (MASU 2) suunnittelualue on osoitettu pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP).

 

Suunnittelualueella on voimassa ympäristöministeriön 19.1.1990 vahvistama asemakaava (Ak 108), jossa suunnittelualue on osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi, jossa autopaikkoja on varattava vähintään kaksi kutakin asuntoa kohti (AO-8). Suunnittelualueelle on osoitettu rakennusala ja rakennusoikeutta 400 k-m² enintään kahdelle asunnolle korkeintaan kahteen kerrokseen (2 II 400). Kaavan mukaan alueella ennen kaavan vahvistumista rakennetussa rakennuksessa saadaan suorittaa uudisrakentamiseen verrattavia korjauksia sen estämättä, mitä asemakaavassa on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta. Ote Kauniaisten asemakaavojen yhdistelmäkartasta on oheismateriaalina.

 

Asemakaavan muutoksen yleisperustelu ja -kuvaus

 

Asemakaavan muutoksella tontti muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alue soveltuu sijaintinsa perusteella tiiviimpään rakentamiseen, sillä se kuuluu kaupunkirakenteessa Venevalkamantien kokonaisuuteen, johon on aikaisemmilla kaavamuutoksilla toteutettu asuinkerrostaloja. Esitetty rakentaminen kiinnittyy Venevalkamantien kerrostalovaltaiseen kokonaisuuteen, kuitenkin niin että se ottaa mitoitukseltaan huomioon myös muun ympäröivän kaupunkirakenteen. Asemakaavan muutoksen mukainen rakentaminen tiivistää kaupunkirakennetta hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja hanke vastaa näin osaltaan kaupungin strategiaan (elinvoimainen ja vihreä kävelykaupunki) sekä kehityskuvan maankäytöllisiin ja kaupunkirakenteellisiin tavoitteisiin.

 

Asemakaavan muutosehdotus perustuu osin aiempaan suunnitteluun ja osin ehdotusvaiheessa laadittuun uuteen viitesuunnitelmaan. Suunnitteluratkaisussa alueella sijaitseva paritalo korvataan katutilaa rajaavalla nelikerroksisella kerrostalorakennuksella. Erillinen ulkovälinevarasto ja oleskelupihat on esitetty suunnitellun rakennuksen kaakkoispuolelle. Autopaikat ja tonttiliittymä on esitetty toteutettavaksi tontin koillisosaan. Pysäköinti on esitetty toteutettavaksi maantasopysäköintinä siten, että naapuritontin rajan läheisyyteen sijoittuvat autopaikat on katettava.

 

Asemakaavan muutosluonnos ja -ehdotus

 

Asemakaavan muutosluonnoksessa tontti 13 oli osoitettu rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR). Tontille oli luonnoksessa osoitettu rakennusala ja rakennusoikeutta yhteensä 750 k-m² enintään kuudelle asunnolle korkeintaan kahteen kerrokseen (6 II 750). Lisäksi tontille oli osoitettu autokatoksen rakennusala (ak) ja istutettavan alueen osa tontin reunoille, sekä ajoneuvoliittymäkielto Vanhan Turuntien varteen.

 

Asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä 3.4.-3.5.2012, jolloin siitä jätettiin 5 lausuntoa ja 6 kirjallista muistutusta. Pääosa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyistä asioista ei koskenut tonttia 13, vaan muuta kaavaluonnosaluetta. ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, ettei meluvaikutuksia ole huomioitu riittävästi. Saapuneessa mielipiteessä todettiin luonnoksessa esitetyn rakentamisen tehokkuuden olevan tontille 13 liian suuri tai ainakin ehdoton maksimi.

 

Tontin 13 kaavoitusta vietiin luonnoksen nähtävilläolon jälkeen eteenpäin erillään muusta kaava-alueesta laatimalla alueelle ehdotus asemakaavan muutokseksi. Kaupunginhallitus käsitteli asemakaavan muutosehdotusta tontin 13 osalta 13.3.2013 § 80 ja päätti palauttaa asian laajemman kaavamuutosalueen ottamiseksi tarkastelun kohteeksi. Palautuksen jälkeen tontilla 13 tutkittiin kerrostaloratkaisua yhdyskuntalautakunnassa käydyn keskustelun perusteella. Kerrostaloratkaisu todettiin kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisemmaksi ratkaisuksi tontin 13 kuuluessa Venevalkamantien tehokkaamman rakentamisen kokonaisuuteen.

 

Koko alkuperäisen kaava-alueen asemakaavan muutosluonnosta tarkistettiin palautteen ja tarkentuneiden suunnitelmien perusteella asemakaavan muutosehdotukseksi. Kaavaehdotuksessa tontti 13 oli osoitettu asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontille oli osoitettu rakennusala ja rakennusoikeutta 1 350 k-m² korkeintaan neljään kerrokseen. Lisäksi kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi oli sallittu rakentaa porrashuoneiden 15 m² ylittävä osa kussakin kerroksessa, yhteis-, varasto- ja teknisiä tiloja enintään 10 % kaavan mukaisesta kerrosalasta sekä huolto- ja väestönsuojelutilat. Rakennusalan lounaissivulle oli osoitettu merkintä ääneneristävyysvaatimuksesta. Lisäksi tontille oli osoitettu autokatoksen rakennusala (a-1). Tontin reunoille oli merkitty istutettava alueen osa. Katualueen rajan osaa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää, oli pidennetty Venevalkamantielle.

 

Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä 21.1.-20.2.2014, jolloin siitä jätettiin 4 lausuntoa ja 7 kirjallista muistutusta. Asemakaavan muutosehdotuksesta saatu palaute koski tontin 13 osalta kerrostaloratkaisua suunnittelualueella. Osassa jätettyjä muistutuksia vastustettiin kerrostaloa, sillä sen katsottiin olevan kyseiseen paikkaan sopimaton, sijoittuvan liian lähelle naapuriomakotitaloja ja aiheuttavan haittaa asumisviihtyvyyteen ja heikentävän naapuritonttien arvoa.

 

Ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen tontin 13 alue erotettiin omaksi kaavahankkeekseen. Kaupungin omien tavoitteiden toteutumiseksi kaavaehdotusta tarkistettiin mm. polkupyöräpysäköintiä koskevilla määräyksillä sekä asuntotuotantoa ja sen laatua parantavilla määräyksillä. Myös pysäköintinormia tarkistettiin ja muita yleisiä määräyksiä täydennettiin ja tarkistettiin. Suunnittelualueesta laadittiin uusi meluselvitys, jonka perusteella kaavan melua koskevia määräyksiä päivitettiin. Uuden viitesuunnittelun perusteella rakennusalojen rajoja sekä istutettavan alueen rajausta tarkistettiin ja alueelle lisättiin rakennusala talousrakennukselle. Kaavallinen perusratkaisu pysyi ennallaan.

 

Asemakaavan muutosehdotus oli uudelleen nähtäville MRA 32 §:n mukaisesti 21.1.-1.3.2021, jolloin siitä jätettiin 6 lausuntoa ja 5 muistutusta (oheismateriaalina luottamushenkilöiden extranetissä).

 

Annetuissa lausunnoissa esitettiin huoneistojakaumaa koskevan määräyksen päivittämistä ja olemassa olevan rakennuksen rakennushistoriatietojen lisäämistä kaavaselostukseen. Lisäksi otettiin kantaa mm. pelastustoiminnan ja energiahuollon huomiointiin. Saapuneissa muistutuksissa vastustettiin esitettyä kerrostaloratkaisua, sillä sen katsottiin olevan mm. kyseiseen paikkaan sopimaton, sijoittuvan liian lähelle naapuriomakotitaloja ja aiheuttavan haittaa asumisviihtyvyyteen sekä heikentävän naapuritonttien arvoa. Lisäksi muistutuksissa otettiin kantaa mm. hulevesien käsittelyyn, liikennemääriin ja liikenneturvallisuuteen sekä vuorovaikutukseen kaavaprosessin aikana. Lausuntojen ja muistutusten lyhennelmät vastineineen ovat oheismateriaalina.

 

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia palautteen perusteella. Kaavaselostusta on täydennetty.

 

Yhdyskuntavaliokunta käsitteli asemakaavan hyväksymistä 18.5.2021 § 60 ja päätti palauttaa kaavaehdotuksen valmisteluun kerroskorkeuden, asuntojakauman sekä toimintojen sijoittelun osalta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 31.5.2021 § 103 ottaa edellä mainitun yhdyskuntavaliokunnan päätöksen käsiteltäväkseen kuntalain 92 §:n mukaisesti seuraavassa kokouksessaan. Kaupunginhallitukselle tuotiin kokouksessa 21.6.2021 § 125 esiin, että nyt käsittelyssä oleva asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen aiemman päätöksen (KH 7.12.2020 § 222) mukainen, eikä kaavaratkaisuun ole tehty muutoksia nähtävillä olon jälkeen. Lisäksi esitettiin yhdyskuntavaliokunnan edellyttämän suunnitteluratkaisun alustavassa tarkastelussa tunnistettuja haasteita sekä toisaalta argumentteja nyt käsiteltävänä olevan kaavaehdotuksen hyväksymisen puolesta, mukaan lukien maankäyttösopimuksen neuvottelujen perusta. Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin laaditut vastineet ja ehdottaa valtuustolle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021108-3.

 

Asemakaavan muutos

 

Maankäyttöyksikössä on valmisteltu asemakaavan muutos, jonka kartta määräyksineen on liitteenä 1 ja selostus liitteineen liitteenä 2.

 

Asuinkerrostalojen korttelialue (AK)

Asemakaavan muutoksella erillispientalojen korttelialue (AO-8) muutetaan asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Korttelialueelle osoitetaan rakennusala enintään neljäkerroksiselle rakennukselle (IV). Rakennusalalle osoitetaan rakennusoikeutta 1 350 k-m² sekä lisäksi 135 k-m² asukkaiden yhteis- ja varastotiloihin (1 350 + yht 135). Lisäksi korttelialueelle osoitetaan rakennusala talousrakennukselle (I t 30).

 

Korttelialueen koillisosaan osoitetaan autokatoksen rakennusala (a-1). Vanhalle Turuntielle ja Venevalkamantien alkuosalle osoitetaan liittymäkiellot. Korttelialueen reunoille osoitetaan istutettavan alueen osa.

 

Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/75 k-m². Lisäksi vieraspysäköintipaikkoja on rakennettava vähintään 1 ap/1 000 k-m². Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp/30 k-m² tai vähintään 2 pp/asunto.

 

Yleiset määräykset

Asemakaavassa on annettu määräyksiä mm. julkisivujen materiaaleista ja toteutuksesta, rakentamistavasta, hulevesien käsittelystä sekä melusuojauksesta.

 

Mitoitus

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 2 004 m², jolle on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 1 350 k-m². Lisäksi asukkaiden yhteis- ja varastotiloille on osoitettu rakennusoikeutta yhteensä 135 k-m² ja erilliselle talousrakennukselle 30 k-m². Tehokkuusluku on e=0.76.

 

Nykytilanteeseen verrattuna asuinrakennusoikeuden määrä kasvaa 950 k-m² ja kokonaisrakennusoikeuden määrä 1 115 k-m².

 

Maankäyttösopimus

 

Asemakaavan muutokseen liittyvä maankäyttösopimus on allekirjoitettu.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto hyväksyy 7. kaupunginosan korttelin 1052 tonttia 13 (Venevalkamantie 1) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

....

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että kaupunginjohtaja jääväsi itsensä tämän asian käsittelyn ajaksi ja poistui kokoushuoneesta (HL 28.1 § 7).

 

Yhdyskuntatoimen johtaja esitteli asemakaavan muutosta.

 

Valtuutettu Veronica Rehn-Kivi esitti seuraavan ponnen hyväksymistä:

 

"Samalla kun valtuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen se edellyttää, että uudisrakennus toteutetaan pistetalona, kuten naapuritontin no 30 nelikerroksiset rakennukset, että se sijoitetaan rakennusalan itäiseen päätyyn ja että räystäskorkeus ei ylitä tontin 30:n kadun viereisen rakennuksen räystäskorkeutta."

 

Valtuutettu Jarkko Huttunen esitti kaavan hylkäämistä.

 

Valtuutettu Juha Pesonen esitti valtuutettujen Suvi Kiesiläisen, Camilla Sederholmin, Lulu Waseliuksen sekä Pauli Tuohiojan kannattamana, että kaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että tontille osoitetaan rakennusala enintään kolmekerroksiselle rakennukselle ja että asuinrakennusoikeutta vähennetään tarvittaessa.

 

Valtuutettu Patrick Nysten esitti, että kaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että tontti kaavoitetaan rivitalolle.

 

Valtuutettu Lauri Ant-Wuorinen ehdotti neuvottelutaukoa.

 

Valtuutettu Taisto Miettinen esitti, että kaavaehdotus palautetaan valmisteluun siten, että rakennuksen sijoittelua voidaan tarkastella uudelleen.

 

Puheenjohtaja ehdotti 10 min. neuvottelutaukoa. Kokousta jatkettiin tauon jälkeen klo 20.39.

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa asian käsittelyn jatkamista kannattavat äänestivät "jaa" ja valtuutettu Juha Pesosen ehdotusta asian palauttamisesta kannattavat äänestivät "ei", valtuusto päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 19-13 (Aitola, Björk, Huttunen, Kiesiläinen, Korpela, Limnell, Nuutinen, Nysten, Pesonen, Sederholm, Tuohioja, Vaenerberg, L. Waselius), kolmen äänestäessä tyhjää (Hammarberg, Lerche, Saarela).

 

Seuraavaksi valtuutettu Juha Pesonen kannatti valtuutettu Jarkko Huttusen tekemää esitystä kaavan hylkäämisestä.

 

Suoritetussa äänestyksessä, jossa pohjaehdotusta kaavan hyväksymisestä kannattavat äänestivät "jaa" ja valtuutettu Jarkko Huttusen ehdotusta kaavan hylkäämisestä kannattavat äänestivät "ei", valtuusto päätti hyväksyä kaavaehdotuksen äänin 24-7 (Aitola, Huttunen, Kiesiläinen, Nuutinen, Nysten, Pesonen, L. Waselius), neljän äänestäessä tyhjää (Limnell, Sederholm, Tuohioja, Vaenerberg).

 

Valtuutetut Minna Aitola, Jarkko Huttunen, Suvi Kiesiläinen, Saana Nuutinen, Patrick Nysten, Juha Pesonen ja Lulu Waselius ilmoittivat jättävänsä päätökseen eriävän mielipiteensä.

 

Valtuutettu Lauri Ant-Wuorinen kannatti valtuutettu Veronica Rehn-Kiven tekemää pontta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi 7. kaupunginosan korttelin 1052 tonttia 13 (Venevalkamantie 1) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen.

Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan ponnen:

Samalla kun valtuusto hyväksyy asemakaavamuutoksen se edellyttää, että uudisrakennus toteutetaan pistetalona, kuten naapuritontin no 30 nelikerroksiset rakennukset, että se sijoitetaan rakennusalan itäiseen päätyyn ja että räystäskorkeus ei ylitä tontin 30:n kadun viereisen rakennuksen räystäskorkeutta.

Valtuutetut Minna Aitola, Suvi Kiesiläinen, Saana Nuutinen, Patrick Nysten, Juha Pesonen ja Lulu Waselius ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteensä ja valtuutettu Jarkko Huttunen ilmoitti päätökseen kirjallisen eriävän mielipiteensä (liite).

 

Liitteet:

LIITE 1 Kaavakartta määräyksineen (Ak 215, Venevalkamantie 1)

LIITE 2 Selostus liitteineen (Ak 215, Venevalkamantie 1)

Eriävä mielipide

 

Oheismateriaali:

OHEISMATERIAALI Lausuntojen ja muistutusten lyhennelmät vastineineen

(Ak 215, Venevalkamantie 1)

OHEISMATERIAALI Ote asemakaavojen yhdistelmäkartasta määräyksineen,

Venevalkamantie 1

OHEISMATERIAALI Saapuneet lausunnot ja muistutukset (Ak 215,

Venevalkamantie 1) (Extranet)

 

Jakelu:

Maanomistajat

Uudenmaan ELY-keskus

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa