Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 30.10.2023/Pykälä 175


Valtuuston 23.10.2023 päätösten laillisuuden toteaminen

 

KH 30.10.2023 § 175  

 

478/00.02.10.01/2023  

 

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

kaupunginlakimies Lena Filipsson-Korento, puh. 050 354 0121

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Kaupunginhallituksen tehtäviin kuuluu kuntalain 39 §:n mukaan valvoa valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata mahdolliset laillisuusvirheet.

 

Jos kaupunginhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kaupunginhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta sekä saatettava asia valtuustoon viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (KuntaL § 96).

 

Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa asia Kaupungintalon alueen asemakaavoituksen jatkaminen (KV 23.10.2023 § 51).

 

Valtuuston kokouksen jälkeen valtuutettu Pesonen on 24.10.2023 toimittanut kaupungille kirjelmän, missä hän on pyytänyt asian uudelleenkäsittelyä, koska päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä. Samana päivänä myös valtuutettu Miettinen on toimittanut kirjelmän, missä on esitetty äänestysjärjestyksen menneen väärin sekä ensimmäisen äänestyksen että hylkäysesityksen äänestyksen kohdalla.

 

Kuntalain 104 §:ssä on säädetty äänestyksestä seuraavasti:

 

Jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen.

 

Äänestys toimitetaan avoimesti. Päätökseksi tulee ehdotus, joka on saanut eniten ääniä, tai äänten mennessä tasan ehdotus, jota puheenjohtaja on äänestänyt.”

 

Kaupungin hallintosäännön 85 §:ssä on määrätty mm. asian palauttamisesta

seuraavasti:

 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu.”

 

Kaupungin hallintosäännön 88 §:ssä on määrätty äänestykseen otettavista ehdotuksista seuraavasti:

 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen.”

 

Kaupungin hallintosäännön 89 §:ssä on määrätty äänestystavasta ja -järjestyksestä seuraavasti nyt kysymyksessä koskevilta osin:

 

Äänestys toimitetaan avoimesti nimenhuudolla aakkosjärjestyksessä.

 

Jos äänestykseen otettavia ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, puheenjohtaja esittää valtuuston hyväksyttäväksi äänestysjärjestyksen. Äänestysjärjestys määräytyy seuraavien periaatteiden mukaan:

 

1. Ensin otetaan äänestykseen kaksi eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta. Voittanut ehdotus asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan. Näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan.

(…)

3. Jos ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista (esim. ponsi), sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen.”

 

Valtuuston kokouksessa äänestettiin ensimmäiseksi valtuutettu Huttusen palautusesityksestä. Jos asiassa on keskustelun aikana tehty asian käsittelyn keskeyttämistä koskeva ehdotus, äänestetään ensin asian käsittelyn jatkamisesta ennen itse pääasiaa koskevia vastaehdotuksia. Sähköisen kokousjärjestelmän mukaan vastaehdotuksena oli kaupunginhallituksen pohjaesitys, mikä olisi ollut virhe, mutta suullisesti on selitetty äänestyksen olleen palautuksen ja käsittelyn jatkamisen välillä.

 

Lisäksi äänestettiin toiseksi viimeisessä äänestyksessä pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittavasta ehdotuksesta muista ehdotuksista voittanutta vastaan ja vasta tämän jälkeen äänestettiin toiseksi viimeisessä äänestyksessä voittaneen ehdotuksen (hylkäävä esitys) ja kaupunginhallituksen pohjaesityksen välillä.

 

Kaupungin hallintosäännön 89 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. Koska hylkäysesityksestä äänestettiin liian aikaisessa vaiheessa, äänestyksessä on tapahtunut virhe tältäkin osin.

 

Edellä olevasta johtuen esitetään, että kaupunginhallitus katsoo valtuuston päätöksen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, jättää päätöksen täytäntöön panematta sekä että kaupunginhallitus saattaa asian valtuustoon viipymättä uudelleen käsiteltäväksi, käytännössä valtuuston kokoukseen 13.11.2023.

 

Edellä olevan johdosta ei ole tarpeen arvioida onko äänestysjärjestyksessä mahdollisesti tapahtunut muita virheitä. Samalla myös asian yhteydessä hyväksytty ponsi menettää merkityksensä.

 

Kokouksessa jätetiin myös kaksi valtuustoaloitetta.

 

  1. Kokouksessa valtuutetun tilalla ollut varavaltuutettu Erkki Karimaa ja valtuutettu Bo-Christer Björkin jättivät aloitteen valtuuston, kaupunginhallituksen ja valiokuntien päätöksentekoa ja päätöksiä koskevien vaihtoehtojen edullisuusvertailusta.

 

  1. Valtuutettu Ritva Häyrinen-Immonen jätti aloitteen koulurakennusten kierrättämisestä.

 

Valtuustoaloitteet saatetaan yleishallinnolle ja sivistystoimelle valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirja on luettavissa kaupungin kotisivuilla (linkki).

 

Kaupunginjohtajan sijainen Marianna Harju:

 

Kaupunginhallitus katsoo valtuuston kokouksessa 23.10.2023 tehdyn päätöksen asiassa § 51 Kaupungintalon alueen asemakaavoituksen jatkaminen syntyneen virheellisessä järjestyksessä, päättää jättää päätöksen täytäntöön panematta ja päättää saattaa asian valtuustoon viipymättä uudelleen käsiteltäväksi valtuuston kokoukseen 13.11.2023.

Muilta osin kaupunginhallitus toteaa valtuuston 23.10.2023 tekemät päätökset laillisiksi sekä merkitsee tiedoksi kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.