Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.03.2022/Pykälä 16

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus valtuustoaloitteeseen pyöräilijöiden vauhdin laskemiseksi Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ohjauksen hankkiminen Ratapolun ja Asematien risteykseen

 

KV 21.03.2022 § 16  

 

1131/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

kuntatekniikkapäällikkö Jarkko Riipinen, puh. 050 382 8756

projekti-insinööri Minna Raatikka, puh. 050 5446 427

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Tausta

 

Valtuutettu Risto Palojoki on jättänyt valtuustoaloitteen KV 20.12.2021 kokouksessa pyöräilijöiden vauhdin laskemiseksi Asematien mäen pyörätiellä ja/tai liikennevalo-ohjauksen hankkimiseksi Ratapolun ja Asematien risteykseen. Aloitteen mukaan Asematielle liittyminen on haasteellista pyöräilijöiden suurten nopeuksien ja huonon näkemän vuoksi. Lisäksi Ratapolulta vasemmalle kääntyminen, varsinkin ruuhka-aikana, on vaikeaa Asematien suurten liikennemäärien vuoksi. Aloite on esityslistan oheismateriaalina.

 

Kuntatekniikka selvitti aloitetta alkuvuoden aikana ja selvityksessä konsultointiin kuntatekniikan puitesopimuskonsultti Finnmap Oy:ta.

 

Selvitys

 

Kuntatekniikka selvitti Asematien pyöräreitin sekä Ratapolun ja Asematien risteysalueen liikenteellisiä lähtökohtia. Aloitteessa ongelmaksi koettiin Ratapolulta liittyminen Asematielle. Yhdeksi haasteeksi oli tunnistettu alamäkeä tulevien pyöräilijöiden kova nopeus Ratapolun risteyksessä ja sen aiheuttama turvattomuus, kun autoilija kääntyy vasemmalle Asematielle. Aloitteessa esitettiin hidastetta Asematien pyörätielle.

 

Ratapolulta (tonttikadulta) kääntyvät autoilijat ovat väistämisvelvollisiä Asematien pyöräilijöiden suhteen. Täten Ratapolulta tulevat ovat vastuussa oman nopeutensa ja ajotapansa sopeuttamisesta risteyksen olosuhteisiin. Hidasteen rakentaminen pyörätielle risteyksen läheisyyteen ei lisää pyöräilijöiden turvallisuutta vaan kiinnittää pyöräilijän huomion hidasteen ylittämiseen ja siten pois itse risteysalueesta. Täten pyöräilijöiden havainnointikyky ja sitä myötä myös turvallisuus heikkenevät risteystä ylittäessä. Pyörätielle ei muutenkaan ole lainkaan suositeltavaa sijoittaa hidasteita, sillä pyöräilijän saapuminen hidasteelle esim. pimeällä kovassa vauhdissa voisi aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Lisäksi keskustan suunnasta tulevien pyöräilijöiden näkökulmasta hidaste ylämäessä ei tue sujuvaa ja houkuttelevaa pyöräilyä. Asematien pyörätie on yksi Kauniaisten tärkeimmistä pääpyöräreiteistä (noin 300 pyöräiljää/vrk). Kaupungin tavoitteena on, että pyöräreitit ovat turvallisia, sujuvia ja laadukkaita yhteyksiä niin kaupungin sisällä kuin osana seudun pyöräverkkoa. Kuntatekniikan näkemyksenä on, että Asematien pyörätielle ei tule rakentaa hidastetta, jotta väistämisvelvolliselta Ratapolulta liittyminen Asematielle helpottuisi.

 

Kuntatekniikka tarkasteli Ratapolun ja Asematien risteyksen näkemiä Ratapolulta liityttäessä. Näkemäalueet ovat hyvät ja riittävät turvalliseen liittymiseen Asematielle. Asematie 4 kiinteistön roskakatos ja puusto haittaavat hieman näkemää ja kaupunki on säännöllisin välein tehnyt kiinteistölle pyyntöjä siirtää katoksen paikkaa ja siistiä puustoa, jotta tilanne paranisi.

 

Toinen aloitteessa esiin tuotu ehdotus helpottamaan Ratapolulta liittymistä Asematielle vasempaan, koski liikennevalo-ohjauksen hankkimista Ratapolun ja Asematien risteysalueelle. Kuntatekniikka tarkasteli liikennevalo-ohjauksen tarpeellisuutta ja toteuttamiskelpoisuutta periaatetasolla. Liikennevalo-ohjauksen suunnitteluperiaatteita on esitetty valtakunnallisessa suunnitteluohjeessa (LIVASU). Pääperiaatteena on, että kaikki kyseisen risteysalueen suunnat ja liikennemuodot on ohjattava liikennevaloilla, jotta liikenne sujuu turvallisesti.

 

Ratapolun risteyksen tapauksessa se tarkoittaisi Ratapolun ja Asematien suojatien ohjausta, Asematien molempien kaistojen ohjausta sekä kiinteistöjen 1 ja 3-5 liittymän ohjausta. Lisäksi nykyisiä Asematien ylittäviä suojateitä tulisi siirtää lähemmäksi Ratapolun risteysaluetta, jotta valo-ohjattu risteysalue olisi tiiviimpi ja siten autot eivät pysähtyisi nykyisille suojateille ja niiden näkemien esteeksi. Liikennevalo-ohjaus vaatii Ratapolun risteysalueelta muutoksia katuympäristöön ja investointeja liikennevalojen ohjauslaitteisiin. Täten liikennevalojen tarpeellisuutta tulee pohtia harkiten.

 

Liikennevalojen tarpeellisuutta arvoidaan ensisijaisesti liikennemäärien ja nopeusrajoituksien perusteella. Yleisesti liikennevaloja ei suositella 30 km/h nopeusrajoitusalueelle, sillä ajatellaan että liittyminen on mahdollista näin matalilla ajonopeuksilla. Suunnitteluohjeen mukaan pääkadun ja sivukadun liikennemäärät vaikuttavat valo-ohjauksen tarpeeseen. Liikennemäärien osalta pääkadun liikennemäärän ollessa noin 12 000 ajon./vrk ja sivukadun noin 1 000 ajon./vrk, liikennevalo-ohjausta voidaan harkita.

 

Asematien (1+1 kaistaa) liikennemääräksi Postitorin alueella on mitattu n. 12 000 ajon./ vrk ennen koronapandemiaa. Ratapolun liikennemäärä on kasvanut viime vuosina sen varteen rakennettujen kerrostalojen myötä. Ratapolun liikennemääristä ei ole laskentatietoa, mutta kuntatekniikan arviona on, että tonttikadun liikennemäärä on alle 1 000 ajon./vrk. Arvio perustuu kadun varren asuntojen lukumäärään, autonomistuksen arviointiin ja keskimääräiseen matkalukuun. Koronan vaikutuksesta liikennemäärät laskivat keskimäärin noin 20 %. Molempien katujen nopeusrajoitus on 30 km/h.

 

Vasemmalle kääntyminen sivukadulta pääkadulle on usein hankalaa, etenkin ruuhka-aikoina, jolloin liikennevirta pääkadulla on jatkuvampaa. Tulevan kaupunkiratahankkeen myötä uusitaan Postitorin kiertoliittymä, jolloin Asematien liikennevirta todennäköisesti "katkeaa" useammin ja siten liittyminen Ratapolulta voisi sujuvoitua. Lisäksi kiertoliittymä mahdollistaa vasemmalle kääntymisen kiertoliittymää hyödyntäen, toki hieman lisäten ajometrejä. Kuntatekniikka käynnistää Postitorin alueen suunnittelun kevään 2022 aikana, jolloin sen yhteydessä voidaan Ratapolun risteyksen liikenneolosuhteita tarkastella tarkemmin.

 

Yhdyskuntavaliokunta käsitteli 8.3.2022 (§ 28) valtuustoaloitteen ja päätti, että Asematien pyörätielle ei rakenneta hidastetta pyöräilijöille eikä liikennevalo-ohjausta lähdetä suunnittelemaan tarkemmin ennen kuin Ratapolun risteystä on tutkittu osana Postitorin kiertoliittymäalueen suunnittelua vuoden 2022 aikana.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen pyöräilijöiden vauhdin laskemiseksi Asematien mäen kevyen liikenteen väylällä ja/tai liikennevalo-ohjauksen hankkimiseksi Ratapolun ja Asematien risteykseen, ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa