Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 17.05.2021/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Turunväylän meluaidan jatkamisesta Koivuhovin aseman kohdalla

 

KV 17.05.2021 § 27  

 

16/00.02.10.00/2021  

 

Lisätiedot:

ympäristöpäällikkö Anna-Lena Granlund-Blomfelt, puh. 050-323 6269

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

 

Valtuutettu Jääskeläinen ja valtuutettu Berg ovat valtuuston kokouksessa 16.11.2020 jättäneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että kaupungin tulisi pyytää Väylävirastolta esiselvittelyn käynnistämistä Koivuhovin alueen esitetyn meluhaitan ehkäisemiseksi (oheismateriaali).

 

Valtuustoaloitteessa todetaan, että Turunväylän liikenteen aiheuttama melu häiritsee Koivuhovin aseman takana sijaitsevia pientaloja ja asukkaita, koska Turunväylän Kauniaisten puoleisella laidalla ei ole meluestettä. Meluaitaa on rakennettu Kauniaisten kohdalla kiitettävästi, alkaen Nihtisillan kohdasta, mutta aloitteessa todetaan, että se ei jatku edellä kuvatulla tavalla Koivuhovin aseman kohdalla. Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että meluaitaa tulisi jatkaa noin 300 metrillä, jolloin se ulottuisi Turunväylältä Tuomarilaan kääntyvän tiehaaran yli ja estäisi siten väylämelun pääsyn kuvatun kaupunginosan suuntaan.

 

EU-meludirektiivin mukaiset meluselvitykset ja toimintasuunnitelmat

 

Vuonna 2017 valmistuneen EU :n ympäristömeludirektiivin mukaisen Espoon ja Kauniaisten meluselvityksen mukaan valtuustoaloitteessa mainittu alue sijoittuu meluvyöhykkeille 50-60 LAeq, 7-22 ja 45-55 LAeq,22-7* maanteiden ja katujen tieliikenteen melun osalta. Kyseistä meluselvitystä uusitaan taas tulevana vuonna PKS yhteistyönä yhdessä Väyläviraston kanssa ja selvitys valmistunee kesäkuussa 2022. Tämän selvityksen pohjalta saadaan uutta tietoa myös kyseisen alueen melutilanteesta. Selvityksen pohjalta kaupungit ja Väylävirasto tulevat tekemään omia meluntorjunnan toimintasuunnitelmia, joissa esitetään linjauksia ja keinoja, joilla pyritään vähentämään melulle altistumista tie- sekä rataliikennealueiden läheisyydessä. (* yhteispohjoismaisella laskentamallilla (NPM) kahden metrin laskentakorkeudella).

 

Tällöin esim. Väylävirasto tulee yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa listaamaan ne melun leviämisen kannalta kriittiset alueet, joilla meluhaittoja pyritään lieventämään rakenteellisen meluntorjunnan, esim. meluesteiden avulla. Kohteet valitaan mm. hyöty/kustannus -analyysin perusteella. Aloitteessa mainitut parannukset Turunväylän (vt 1) varrella linjalla Tuomarila-Sepänkylä ovat esimerkki meluntorjunnantoimenpiteistä, joita on aikoinaan esitetty silloisen Liikenneviraston vuoden 2013 meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa. Väyläviraston nykyinen meluntorjunnan toimintasuunnitelma ulottuu vuodelle 2023 eikä siinä ole esitetty meluestettä aloitteessa esitetylle tielinjaukselle Turunväylän varrella.

 

Kyseisen tieosuuden tuleva suunnittelu ja Uudenmaan ELY-keskuksen kommentit

 

ELY-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina. Kun Väylävirasto huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta, ELY-keskus vastaa alueellisten maanteiden kunnossapito- ja rakentamistöistä sekä liikenneturvallisuuden parantamisesta. ELY-keskuksen tehtävänä on myös ohjata, edistää ja valvoa yleisesti meluntorjuntaa alueellaan.

 

Uudenmaan ELY:n liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen ympäristövastaavan mukaan aloitteessa mainitulle alueelle ei valitettavasti lähiaikoina ole valtion tienpitäjän toimesta suunnitteilla uusia meluesteitä. Turunväylälle on tällä hetkellä käynnissä aluevaraussuunnitelman laatiminen (3+3 kaistalle) välille valtatie 1 Tuomarila - Vihdin valtatie 2, mutta kyseisen suunnitelman aikajänne mahdolliseen toteuttamiseen on useita vuosia. Aluevaraussuunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tarkentuvat myöhemmässä vaiheessa laadittavissa tie- ja toteutussuunnitelmissa.

 

Suunnitteilla olevan kaupunkiradan vaikutus alueen melutasoon

 

Espoon kaupunkiratahanke toteutetaan vuosina 2020-2028 ja rakentamissuunnitteluun liittyvä lähtötietojen keruu on jo käynnistynyt. Rakentaminen olisi tämän hetkisen arvion mukaan tarkoitus aloittaa tämän vuoden loppupuolella. Koska kaupunkiradan rakentamisen myötä junaliikenteen liikennemäärät ja liikennöintinopeudet tulevat kasvamaan, on radan alustavissa suunnitelmissa (2014) osoitettu meluesteitä myös Kauniaisten ja Koivuhovin alueilla. Tällä tulee olemaan vaikutusta myös Turunväylältä lähtöisin olevan melun leviämiseen ja tämä tulee todennäköisesti parantamaan aloitteessa mainittujen sekä muiden radan pohjoispuolella sijaitsevien pientalojen melutilannetta.

 

Yhteenveto

 

Ottaen huomioon kaupunkiratahankkeen alueelle mukanaan tuomat meluesteet, valtatie 1 Tuomarila - Vihdin valtatie 2 käynnissä oleva aluesuunnittelu, tulevan ympäristömeludirektiivin mukaisen meluselvityksen tulokset sekä tulevat ympäristömeludirektiivin mukaiset meluntorjunnan toimintasuunnitelmat, ei tässä vaiheessa katsota aiheelliseksi käynnistää esiselvittelyä mahdollisten meluesteiden rakentamisesta Turunväylän varteen Väyläviraston tai Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Sen sijaan kaupungin tulee aktiivisesti nostaa esille kyseistä ongelmakohtaa lausunnoissaan, jotka liittyvät em. suunnitelmiin ja ohjelmiin sekä tuoda esille asiaa keskusteluissa asianomaisten viranomaisten kanssa.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen Turunväylän meluaidan jatkamisesta Koivuhovin aseman kohdalla ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa