Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 15.03.2021/Pykälä 10

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Oheismateriaali
  JULK_Valtuustoaloite, Lähiliikuntapuiston rakentaminen Thurmanin puistoon
  JULK_Valtuustoaloite, Leikkipuiston rakentaminen Juusintien ja Puutarhatien kulmaan
  JULK_Valtuustoaloite, Maisterintien hiekkakentän kehittäminen
  JULK_Valtuustoaloite, Sähköautoja kotihoidossa
  JULK_Valtuustoaloite, Rautatieaseman käytön selvittäminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Ändamålsenliga utrymmen för ungdomsverksamheten / Valtuustoaloite, Tarkoituksenmukaiset tilat nuorisotoimelle
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin kiinteistöjen käyttöasteen parantamin
  JULK_Valtuustoaloite, Kokonaisvaltainen suunnitelma Jarl Hemmerin kuja 1:n asuntojen ja tontin tulevaisuudesta
  JULK_Fullmäktigemotion, Tillämpning av principerna om cirkulär ekonomi inom planläggningen och markanvändningen i staden / Valtuustoaloite, Kiertotalouden periaatteiden soveltaminen kaupungin kaavoituksessa ja maankäytössä
  JULK_Fullmäktigemotion, Gräns för att ingå markanvändningsavtal vid 350 m2 / Valtuustoaloite, Raja maankäyttösopimuksen solmimiselle (350 m2)
  JULK_Valtuustoaloite, Kaupungin omistamien Jarl Hemmerin kujan rivitalojen kunnostaminen
  JULK_Fullmäktigemotion, Omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk / Valtuustoaloite, Pukukoppia Gallträskin uimalaiturin viereen
  JULK_Valtuustoaloite, Turunväylän meluaidan jatkaminen Koivuhovin aseman kohdalla / Fullmäktigemotion, Förlänga Åbolededens bullerstängsel vid Björkgårds station
  JULK_Valtuustoaloite, Jalankulun ja pyöräilyn parantaminen Bredantieltä Bredanportille
  JULK_Valtuustoaloite, Bredantien ja Bredanportin risteysalueen valaistuksen parantaminen

Obehandlade fullmäktigemotioner från år 2020

 

STF 15.03.2021 § 10  

 

18/00.02.10.00/2021  

 

Mer information:

förvaltningsdirektör Camilla Söderström, tfn 050 411 0205

fornamn.efternamn@grankulla.fi

 

Enligt 103 § i stadens förvaltningsstadga har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner om kommunens verksamhet och förvaltning. Motionen tas inte genast upp till behandling utan lämnas för beredning. Stadsstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lägga fram en förteckning för fullmäktige över de motioner som fullmäktige inte behandlat slutligt före utgången av föregående år. Samtidigt ska styrelsen meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

 

År 2020 lämnades sammanlagt 11 fullmäktigemotioner av vilka fullmäktige konstaterat att följande 6 motioner är slutbehandlade:

 

-       Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 24.2.2020 om att anlägga platser för tidsbunden parkering längs gatan på Kasabergsvägen (STF 15.6.2020 § 29)

 

-       Ledamot Bo-Christer Björks m.fl. motion 24.2.2020 om trafikarrangemangen på Dalvägen (STF 15.6.2020 § 30)

 

-       Ledamot Veronica Fellmans m.fl. motion 23.3.2020 om boendeparkering (STF 16.11.2020 § 58)

 

-       Ledamot Mikko J. Salminens m.fl. motion 11.5.2020 om ibruktagandet av Apotti (STF 16.11.2020 § 59)

 

-       Ledamot Virva Wahlstedts m.fl. motion 11.5.2020 om enhetliga e-postadresser för Grankulla stads anställda (STF 16.11.2020 § 60)

 

-       Ledamöterna Veronica Fellmans och Ann-Charlotte Schalins motion 15.6.2020 om köpcentrets fasad (STF 1.2.2021 § 2)

 

Nedan redogörs för de fullmäktigemotioner som fortfarande är under beredning. Bland dem finns fem motioner som lämnades in 2018 och fem som lämnats in 2019. Motionerna delas ut som bakgrundsmaterial till föredragningslistan.

 

 1. Ledamot Lauri Ant-Wuorinens m.fl. motion 17.9.2018 om byggande av en näridrottspark i Thurmansparken

 

Motionen är under beredning hos idrottstjänsterna som en del av planen om idrottsanläggningar i hela staden. Planen om idrottsanläggningar ansluter till Grankulla stads sport- och motionsprogram och omfattar de praktiska åtgärderna för de enskilda idrottsanläggningarna. Sport- och motionsprogrammet remitterades för ytterligare beredning 19.10.2020 (§ 185) enligt beslut av stadsstyrelsen. Sport- och motionsprogrammet och planen om idrottsanläggningar förs till behandling i idrottsutskottet och stadsstyrelsen under våren 2021.

 

 1. Ledamot Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 17.9.2018 om byggande av en lekpark vid hörnet av Juusvägen och Trädgårdsvägen

 

I anslutning till denna motion hänvisar vi till svaret på motion nr 1 om den pågående beredningen av saken.

 

 1. Ledamot Tiina Rintamäki-Ovaskas m.fl. motion 15.10.2018 om utveckling av sandplanen vid Magistervägen

 

I anslutning till denna motion hänvisar vi till svaret på motion nr 1 om den pågående beredningen av saken.

 

 1. Ledamot Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 12.11.2018 om att skaffa elbilar för bruk inom hemvården

 

Fullmäktige godkände i december 2020 budgeten och investeringsprogrammet för 2021. Elbilar för hemvården (5 st.) ingår i anskaffningarna för 2021. Anskaffningarna bereds inom kommuntekniken.

 

 1. Ledamot Juha Pesonens m.fl. motion 12.11.2018 om att utreda användningsändamål för järnvägsstationen

 

Diskussionerna med markägaren i området fortsatte under 2020. Markägaren, bolaget Senaatin Asema-alueet Oy, har tillkännagett att bolaget i enlighet med sin uppgift vill bidra till en tekniskt och ekonomiskt sund helhetslösning för området som också omfattar samhällsansvar. Enligt bolaget bör lösningen även ge möjlighet att vidareutveckla området på ett hållbart sätt för olika funktioner. I helheten ingår planering av hur stationsbyggnaden kunde användas. Markägaren har delgett staden sina tankar om olika möjligheter för vidareutveckling. Förslagen presenterades för stadsstyrelsen och samhällstekniska utskottet i anslutning till behandlingen av planläggningsprogrammet i januari 2021. En granskning av planläggningens förutsättningar för vidareutveckling har inte prioriterats som ett spetsprojekt, och den ingår inte i planläggningsprogrammet (samhällstekniska utskottet 11.1.2021 § 3, stadsstyrelsen 25.1.2021 § 15).

 

 1. Ledamot Fredrik Waselius m.fl. motion 13.5.2019 om ändamålsenliga utrymmen för ungdomsverksamheten

 

Stadsstyrelsen godkände skissritningarna för saneringen av ungdomsgården och kostnadskalkylen för skissplaneringsfasen 8.6.2020 (§ 116) och valde maskinell luftväxling för objektet. Under hösten 2020 fortsatte projektet i enlighet med anvisningarna för investeringsprojekt med genomförandeplanering och förberedelser för upphandling av entreprenaden. Bygglov har beviljats för projektet. Upphandlingen är en bygg entreprenad som överstiger EU-tröskelvärdet. Anbudsförfrågan publicerades i tjänsten Cloudia och i upphandlingskanalen Hilma 30.12.2020.

 

Valet av entreprenör behandlades i samhällstekniska utskottet 9.2.2021. Entreprenaden beräknas vara slutförd i april 2022, så att objektet sedan kan överlåtas till användaren för möblering och ibruktagande 1.5.2022.

 

Ungdomsutskottet har behandlat motionen vid sitt sammanträde 10.2.2021 § 7 och i sitt svar konstaterat att "Ungdomslokalen har sedermera verkat i stadshuset, men pga. den rådande pandemin har den använts mycket lite under det senaste året. Ungdomstjänsterna öppnar igen för ungdomarna när det blir möjligt." Svaret har sänts till stadsstyrelsen och fullmäktige för behandling.

 

 1. Ledamot Virva Wahlstedts m.fl. motion 16.9.2019 om att förbättra användningsgraden för stadens fastigheter

 

Motionen behandlades i bildningens utskott i december 2020 (idrottsutskottet 3.12.2020 § 52, ungdomsutskottet 8.12.2020 § 27, finska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 9.12.2020 § 97, svenska utskottet för undervisning och småbarnspedagogik 15.12.2020 § 89, kulturutskottet 16.12.2020 § 50). Samhällstekniska utskottet gav sitt utlåtande 19.1.2021 § 9 och social- och hälsovårdsutskottet 21.1.2021 § 7.

 

Då motionen behandlades framfördes nyckeltal om användningen, försäljningen av användningstider, hyresintäkter samt ungdomsgårdens aktörer och verksamhet. Utskottens utlåtanden sändes vidare till stadsstyrelsen för vidare behandling av ärendet. Stadsstyrelsen remitterade 15.2.2021 § 36 ärendet till beredning för att erhålla en mer grundlig utredning av uthyrningen av utrymmen i skolorna.

 

 1. Ledamöterna Juha Pesonen och Tapani Ala-Reinikkas m.fl. motion 16.9.2019 om en helhetsplan för bostäderna och tomten vid Jarl Hemmers gränd 1

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och husbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statsstöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

 1. Ledamot Camilla Sederholms m.fl. motion 11.11.2019 om att tillämpa principerna för cirkulär ekonomi inom planläggningen och markanvändningen i Grankulla

 

Grankulla stads resurssmarta färdplan godkändes av fullmäktige i juni 2020 (STF 15.6.2020 § 28). Utskotten bereder årligen de åtgärder som omsätter färdplanens mål i praktiken.

 

Den cirkulära ekonomins perspektiv och åtgärder som bidrar till cirkulär ekonomi kommer att tas med i färdplanens åtgärdsprogram, och också i programmet för hållbart stadsliv, som koordineras av HRM.

 

 1. Ledamot Patrick Nystens m.fl. motion 16.12.2019 om en gräns för att ingå markanvändningsavtal (350 m2)

 

Svaret har dröjt pga. andra uppgifter med högre prioritet inom markanvändningen. Målet är att föra svaret till behandling under våren 2021.

 

 1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 24.2.2020 om renovering av radhusen vid Jarl Hemmers gränd som staden äger

 

Bakgrundsutredningar har gjorts om ärendet och husbolagets representanter har kontaktats.

 

Staden har arrenderat tomten för boende till Kiinteistö Oy Jarl Hemmerinkuja fram till 2047. Bostadsbolaget har sedermera fusionerats med Oy Granilla Ab, ett aktiebolag som helt ägs av staden och som förvaltar stadens hyresbostäder.

 

Radhusen på tomten har byggts med statsstöd för hyresbruk (hyresbostäder med ARA-stöd). Det finns lagstadgade begränsningar för bruk och överlåtelse av husen och bostäderna som är i kraft fram till 18.10.2033.

 

Staden har kommit överens med Granilla om beställning av kalkyler som ansluter till byggnadernas underhåll och reparationsplaner, så att bolagets tillstånd ska kunna bedömas inför vidare beredning.

 

 1. Ledamot Stefan Stenbergs m.fl. motion 21.9.2020 om omklädningshytter intill badbryggan vid Gallträsk

 

Svaret på motionen bereds inom bildningen och förs till behandling under 2021.

 

 1. Ledamöterna Tapani Jääskeläinens och Finn Bergs m.fl. motion 16.11.2020 om att förlänga Åboledens bullerstängsel vid Björkgårds station

 

Svaret på motionen är under beredning i miljöenheten och förs till behandling under våren 2021.

 

 1. Ledamot Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 16.11.2020 om förbättring av gång- och cykelleden från Bredavägen till Bredaporten

 

Svaret på motionen är under beredning hos kommuntekniken och förs till behandling under våren 2021.

 

 1. Ledamöterna Tapani Ala-Reinikkas och Tapani Jääskeläinens m.fl. motion 14.12.2020 om att förbättra belysningen vid korsningen mellan Bredavägen och Bredaporten

 

Svaret på motionen är under beredning hos kommuntekniken och förs till behandling under våren 2021.

 

Stadsstyrelsen:

 

Fullmäktige antecknar redogörelserna och åtgärderna med anledning av fullmäktigemotionerna samt det nuvarande beredningsskedet för kännedom och konstaterar att fullmäktigemotionerna nr 4, 5 och 9 är slutbehandlade.

 

Beslut:

Beslutsförslaget godkändes.

 

Bakgrundsmaterial:

De obehandlade fullmäktigemotionerna

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa