Dynasty tietopalvelu Haku RSS Kauniaisten kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://kauniainen10fi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.09.2021/Pykälä 67

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


Vastaus valtuustoaloitteeseen vihreyden lisäämiseksi keskusta-aukiolle

 

KV 20.09.2021 § 67  

 

680/00.02.10.00/2021  

 

Valtuutettu Lauri Ant-Wuorinen ja 8 muuta allekirjoittanutta jättivät kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6.2021 aloitteen, jossa he esittävät, että keinot lisätä keskusta-aukiolle vihreyttä tulisi selvittää aukion viihtyisyyden parantamiseksi. Mahdollisina keinoina mainitaan viherkasvit, ruohoalueet, pensaat ja viherseinä (aloite oheismateriaalina).

 

Yhdyskuntavaliokunta hyväksyi keskustan Thurmaninaukion katu- ja ympäristösuunnitelman vuonna 2018 (YLKV 16.1.2018 § 10) ja aukion rakennusurakka valmistui 26.11.2019.

 

Alue sijoittuu osittain kansirakenteelle, mikä on huomioitu toteutettujen viherelementtien sijoittelussa ja rakenteissa. Aukiolle on tuotu vihreyttä kolmeen suureen, korotettuun kasvillisuusaltaaseen istutetulla monivuotisella kasvillisuudella, sekä kesäkukkaruukuilla ja -amppeleilla. Monivuotisia puita ja pensaita on istutettu myös kansirakenteen ulkopuolelle aukiolle ja aukion reunoille. Aukion suunnittelussa on huomioitu torialueen, ravintolatoimintojen, tapahtumien, pelastusteiden, huoltoliikenteen ja talvikunnossapidon vaatima tilantarve.

 

Suunnittelussa huomioitiin yhdyskuntalautakunnan, kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätökset eri käsittelyvaiheissa sekä saadut palautteet ja kommentit. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi keskustan päivitetyn yleissuunnitelman ympäristörakentamisen periaatteet, mutta palautti suunnitelmakartan tarkennettavaksi muun muassa seuraavin kommentein (YLK 14.3.2017 § 27):

 

  • Thurmaninaukiosta tulee suunnitella kokonaisuudeltaan selkeä, urbaani, yhtenäinen ja avoin kaikkien kuntalaisten käyttöön tarkoitettu tila.

 

  • Viherkumpareita ei pidetty keskustaympäristöön soveltuvana. Puita istutetaan sinne missä se on mahdollista, maanalaisen kansirakenteen ulkopuolelle.

 

  • Kannen päälle on mahdollista sijoittaa pensaita ja kukkia istutuslaatikoissa.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyt Thurmaninaukion yleissuunnitelman periaatteet ohjeellisena, sekä kustannusarvion hankkeen loppuunsaattamiseksi siten, että jatkosuunnittelusta jätetään pois katulämmitys (KV 12.6.2017 § 65). Samalla KV vahvisti toteutuksen loppuunsaattamisen tavoitehinnaksi noin 2 965 000 euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti edellyttää, että yhdyskuntatoimi selvittää yleissuunnitelmassa Thurmaninaukion itäpäätyyn sijoitetun vesiaiheen siirtämistä aukion laajentamiseksi.

 

Suunnitelmapäivityksessä huomioitiin edellä mainitut seikat sekä koneellisen talvikunnossapidon vaatima tilantarve lämmityksen poistuttua. Päivitetty katu- ja ympäristösuunnitelma oli julkisesti nähtävänä 27.11.-17.12.2017 välisen ajan. Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä, LUP Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokselta, sekä vanhus- ja vammaisneuvostoilta. HSY totesi 14.12.2017 päivätyssä lausunnossaan, ettei alle 2,5 metrin etäisyydelle vesihuoltolinjoista tule rakentaa kiinteitä rakenteita tai istuttaa puita tai pensaita. LUP totesi 8.12.2017 päivätyssä lausunnossaan, että aukion toteutuksessa tulee huomioida ympärillä sijaitsevien asuinrakennusten pelastustiet ja pelastuspaikat pelastustieohjeen mukaisesti. Nämä seikat vaikuttivat merkittävästi kiinteiden viherrakenteiden sijoittelumahdollisuuksiin, ja olevien rakenteiden koko ja sijoitus on suunniteltu edellä mainitut tarpeet huomioiden.

 

Viherseinälle on esitetty varaus kauppakeskuksen arkkitehtisuunnitelmissa, mutta suunnittelua ei ole tehty yhdessä kaupungin kanssa, eikä kaupunki ei ole varautunut viherseinän toteuttamiseen. Alustavia suunnitelmia tai kustannusarviota viherseinälle ei ole laadittu, mutta kustannukset ovat suhteessa merkittävät erikoisrakenteen ja vaativan ylläpidon vuoksi. Viherseinien toimivuudesta ulkona Suomessa on vasta vähän kokemuksia. Kauniaisten kaupungin omin kunnossapitoresurssein ei viherseinän ylläpito ole mahdollista. Nämä seikat huomioiden kuntatekniikka ei pidä perusteltuna viherseinän rakentamista keskusta-aukiolle.

 

Aukiolle on toteutettu erittäin laadukas graniittikiveys. Rakennusvaiheessa toteutetun yhden kasvillisuusaltaan kustannusarvio penkkeineen oli noin 40 000 euroa, ja yhden puun istuttaminen kantavaan kasvualustaan noin 5 000 euroa. Aukion valmistumisen jälkeen uusien kiinteiden viheralueiden rakentaminen alueelle on huomattavasti kalliimpaa, koska olevia rakenteita tulee purkaa. Käytettävissä oleva vapaa tila ei myöskään mahdollista merkittäviä muutoksia alueelle.

 

Aukiolle vastikään istutettu monivuotinen kasvillisuus on vielä nuorta, ja kasvaessaan tuo lisää vihreyttä alueelle. Aukion itäpäähän, lähelle kahvilatoimintoja sijoittuva taidevesiaihe on kasvien lisäksi viihtyisyyttä lisäävä elementti. Myös ravintolayrittäjät ovat tuoneet omia istutusruukkujaan alueelle. Mikäli aukiolle halutaan tuoda lisää kasvillisuutta, olisi se mahdollista siirrettävin ruukuin aukion toimintojen vaatima tila huomioiden. Ruukut voidaan sijoittaa paikalle kesäkauden ajaksi, jolloin ne viedään pois talvikunnossapidon tieltä. Ruukkujen määrässä on huomioitava kasvillisuuden hoito ja vedentarve. Kaupungin kunnossapidon kasteluun käytettävissä oleva kalusto ja työntekijämäärä ei nykyresurssein mahdollista lisäystä kesäkasteluun. Jo olevan kasvillisuuden hoito on kuivana kesänä erittäin haasteellista.

 

Yhdyskuntavaliokunta päätti 31.8.2021 (§ 87) aloitetta käsitellessään lisätä aukiolle sijoitettavia istutusaltaita siten, että kuntatekniikka siirtää olevia kesäkukkaruukkuja muualta kaupungin alueelta sekä kolme kukkapylvästä kaupungintalon edestä Thurmaninaukiolle.

 

Kaupunginhallitus:

 

Valtuusto merkitsee tiedokseen edellä olevan vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen vihreyden lisäämiseksi keskusta-aukiolle ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

Oheismateriaali:

Valtuustoaloite

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa